De ni stipendiatene er:

•    Søren Thilo Funder (kunst)
•    Pauliina Pollanen (kunst)
•    Sveinung Rudjord Unneland (kunst)
•    Tijs Ham (musikk)
•    Natalya Pasichnyk (musikk)
•    Anette Thorsheim (musikk)
•    Siv Lier (design)
•    Ingrid Rundberg (design)
•    Siren Elise Wilhelmsen (design)

Kort om prosjektene:

Søren Thilo Funder: «THE HORROR OF THE DROP - Contemporary horror fiction as counter-narrative in political art practice or surviving the night in the haunted mansion of absolute capitalism.» Dette er et prosjekt om fremmedgjørende effekter av absolutt kapitalisme. Gjennom kunstnerisk forskning og visuell eksperimentering vil Funder undersøke mulighetene for å bruke moderne skrekkfiksjon som selve formatet for fremmedgjøring, og slik motvirke denne effekten.

Pauliina Pollanen: Målet med forskningen er å tolke hvilken rolle kunnskap spiller i kunstnerisk praksis. Pollanen vil utforske og forklare kunnskapens kulturelle og sosiale betydning gjennom metoder for læring og avlæring, og samtidig produsere kritisk innhold og konseptuelle aspekter.
I kunstfeltet har begrepet kunnskap vært spesielt knyttet til materialbasert kunstnerisk praksis og håndverksdisipliner. Målet med prosjektet er å bygge bro over gapet mellom kunst og materialebasert kunst ved å undersøke kunnskap og arbeid gjennom kunstnerisk praksis.

Sveinung Rudjord Unneland: “Urgent affairs, strange empathy. Abstraction and receptivity in art.” I det tvetydige området hvor kunstnerens og allmenhetens interesser møtes og smelter sammen, vil Unneland stille spørsmål knyttet til betrakterens rolle og utstillingsformatet. Særlig vil han fokusere på utstillingen som en kritisk form og kunstnerisk medium. Denne tilnærmingen har røtter til Robert Smithsons komplekse iscenesettelser av erfaringer mellom kunst og betrakter. Men siden hans legendariske kamp mot modernistiske dogmer og frem til i dag, har feltet utviklet seg raskt. Det som tidligere var relevante motstandsstrategier, er nå fullstendig omfavnet av en kulturindustri som reduserer kritikk gjennom absorpsjon grunnet et ønske om å omskape erfaring til kapital. Hvordan kan vi engasjere oss kritisk med henblikk på kunstproduksjon og utstilling i denne situasjonen? Er det mulig å holde kritisk kunst levende, intakt og relevant? Dette er noen av de underliggende spørsmålene som påvirker Unnelands praksis, og som han ser som svært viktig for å gjennomføre en kritisk og meningsfylt undersøkelse av utstillingen som kunstnerisk form, strategi og medium.

Tijs Ham: “Tipping Points”. Hvordan kan en utforsking av vippepunkt i kaotiske prosesser, virke inn på utviklingen av nye elektroniske musikkinstrumenter og fremføringer, slik at det lydlige utrykket forsterkes? Ham vil i løpet av prosjektet utvikle tre nye instrumenter, hvert basert på kaotiske prosesser. Gjennom disse vil han utforske de skjøre og eksplosive lydlige artifaktene som oppstår i skjæringspunktet mellom det forutsigbare og det uforutsigbare. Hvordan tonalitet enten skiller lag eller endres gjennom uforutsette modulasjoner som kollapser.

Natalya Pasichnyk: “Rethinking WTC - a new interpretation through the prism of the theory of Boleslav Javorsky.” I dette prosjektet vil Pasichnyk undersøke hvordan ideene til musikologen Boleslav Javorsky og andre vil fungere i møte med hennes egen forståelse av Bachs Det veltempererte klavér, forkortet WTC. Dette er to samlinger preludier og fuger for klaviaturinstrument som Johann Sebastian Bach samlet i 1722 og 1740/42. Hvordan kan metaforer, bilder og semantiske forståelser inspirere og spille inn på inn på hennes egen fremføring? Gjennom å utvide utøverens rolle i medskapende retning, vil hun eksperimentere med å veve inn sitater fra protestantiske koraler med Bachs harmoniske og polyfonisk kompliserte pianoverk.

Anette Thorsheim: «Rammer og rom - om spelereglar og spelerom i tradisjonsmusikken. Utvikling av toradarspel med utgangspunkt i overføring av slåttespel frå hardingfele/fele.» Den kunstnarlege undersøkinga i prosjektet vil dreie seg om forholdet mellom spelereglar og spelerom i tradisjonsmusikken. Thorsheim tek utgangspunkt i begrepa henta frå professor i kulturfilosofi Mikkel B. Tin og boka Spilleregler og spillerom. Tradisjonens estetikk der Tin undersøkjer tradisjon og kunst i deira møtepunkt som han kallar tradisjonens estetikk. Spelereglar indikerer nokre rammer å forhalde seg til og sikrar at ein kjenner att estetikken, spelerommet viser til den individuelle fridomen som sikrar liv til kunstuttykket. Thorsheim vil utforske spelereglar og spelerom i det vesentlege samspelet med dansarar og andre musikarar i sjangeren. 

Siv Lier: «Menneskeobjektet». Prosjektet handler om det nære forholdet mellom mennesket og det menneskeskapte, og tar utgangspunkt i at vi konstant gjenskapes av det vi skaper. Ettersom sansene spiller en stor rolle i hvordan vi opplever våre omgivelser, vil Lier utforske situasjoner der vi fysisk interagerer med objekter og se på hvordan vi påvirkes av dette. Det kan være treningssituasjoner eller andre situasjoner der kropp møter objekt. Lier bruker design som metode for sosial undersøkelse, stiller spørsmål og reflekterer rundt aspekter ved det å være menneske.  

Ingrid Rundberg: «Saker som kan være sanne». I prosjektet vil Rundberg bruke design for å undersøke hva som egentlig skjer når vi skaper våre personlige politiske meninger, og hvordan denne meningsskapingen foregår. Deltakende design er en av grunnsteinene i prosjektet, og for å involvere andre fra start, kommer deler av den innledende undersøkelsen til å foregå på Bergen Offentlige Bibliotek. Gjennom en rekke åpne forelesninger i løpet av 2019 vil temaet belyses fra mange ulike perspektiv.

Siren Elise Wilhelmsen: «THE SETTLERS / DOMESTIC EXOTICS». Dette kunstneriske forskningsprosjektet tilnærmer seg nye materialer og applikasjoner basert på nyskapende og kreativ bruk av fremmede plantearter fra den norske svartelisten. Fremmede arter er en stor trussel mot biologisk mangfold og økosystemer i hele verden. Men kan disse plantene, i motsetning til å være en kostbar byrde, representere en portal mot ny innsikt og verdifulle kilder til nye materialer, medisin eller mat? Hvilke opprinnelser, historier og egenskaper er de bærere av, og hvordan kan vi bruke dette til å bygge bro mellom miljøarbeid og kreativ utvikling innen estetikk og produksjon? «THE SETTLERS / DOMESTIC EXOTICS» står som en mulighet til å reflektere over designerens rolle og utforske alternative veier, hvor design kan gjøre seg gjeldene utover den tradisjonelle konteksten. Prosjektet er et forsøk på å bruke design som drivkraft for økt lokalt engasjement, gjennom en eksperimentell, praktisk prosess.