Fakultetsdirektør Synnøve Myhre ved KMD har tvilt seg frem til å støtte ansatt dekan. Den ansatte dekanen vil da bli hennes leder, i dag er hun i linje under universitetsdirektøren. (Foto: Dag Hellesund)

–Jeg er overrasket over at det ble så klart flertall for ansatt dekan, sier fakultetsdirektør ved KMD, Synnøve Myhre.  På forhånd var det nemlig knyttet usikkerhet til utfallet av behandlingen av valgt eller ansatt dekan, ikke minst fordi innstillingene fra de tre instituttrådene ved KMD var svært sprikende.

Ved Griegakademiet – Institutt for musikk, gikk de enstemmig inn for å fortsette ordningen med valgt dekan, men instituttrådet kom, i følge papirene, fram til dette vedtaket under sterk tvil. Ved Institutt for design viste styrebehandlingen sju mot to stemmer for fortsatt valgt dekan, mens Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst, gikk inn for ansatt dekan, med fem mot to stemmer.

Anbefalingen fra de tre instituttrådene er tydelige på at ved tilsatt dekan, må det være ekstern styreleder. Et viktig argument er at det ikke skal samles for mye makt på en  person.

Allmøte diskuterte valgt vs ansatt dekan
I forkant av vedtaket om å gå fra valgt til ansatt dekan var det allmøte for alle ansatte og studenter ved KMD. Her ble valgt eller ansatt dekan ved KMD diskutert. Dekan ved Juridisk fakultet, Karl Harald Søvig, var også invitert til allmøtet for å holde presentasjon om fordeler og ulemper ved de to ulike modellene. Ved UiB er det i dag disse to modellene som ligger «på bordet» for ledelse ved fakultetene. Enten valgt dekan, der fakultetsdirektør er i linjen til universitetsdirektøren i linje, eller ansatt dekan, der fakultetsdirektør rapporterer til dekan, og altså har dekan som leder. En annen forskjell er at når man har ansatt dekan er denne ikke leder for fakultetsstyret, men man har ekstern styreleder.

-Mange åremåls- og deltidsansatte kan gi gir problemer med valgt dekan
I følge fakultetsdirektør Myhre handler saken i all hovedsak om hvilken ledelsesmodell KMD er mest tjent med.
-Diskusjoner og vedtak i instituttrådene viser samlet sett at det ikke er full oppslutning om noen av alternativene, fordeler og ulemper fremheves med begge modellene, sier Myhre. Hun sier videre at KMD er et lite fakultet med høy andel deltids- og åremålsstillinger. For å være valgbar må de det gjelder ha minimum fire år igjen av åremålet pr. 01.08.2021. Det er derfor en risiko for at det ikke vil stille minimum to til valg (at dekan - prodekan skal stille som par = fire totalt).
-Jeg vurderer det som problematisk at mange vitenskapelig ansatte ved KMD i realiteten ikke er valgbare, eller kan stemme ved et valg.

Innstillingsutvalg sikrer god prosess
Myhre understreker at ved tilsetting av dekan vil det være et innstillingsutvalg med leder og fire medlemmer. Medlemmene skal fortrinnsvis ha tilknytning til fakultetet. To av medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett medlem skal være fra tjenestemannsorganisasjonene og ett medlem fra studentorganisasjonene. - Forslaget skal legges frem for fakultetsstyret til behandling og råd- før endelig tilsetting skjer i Universitetsstyret Fakultetsdirektøren vurderer dette som en forsvarlig og god fremgangsmåte som sikrer innflytelse i alle grupper.

Tilsatt dekan = ekstern styreleder
Når det gjelder ekstern styreleder, så er det avtroppende fakultetsstyre som foreslår denne, mens Universitetsstyret oppnevner. Ordningen med ekstern styreleder har vært en prøveordning ved Det medisinske fakultet og ved Det matematisk- og naturvitenskaplige fakultet de siste fire årene. Etter at ordningen har vært evaluert ved de to fakultetene, foreslår man at dette blir en permanent ordning. Evalueringen skal legges frem for Universitetsstyret 26. november.

Sett i lys av fakultets størrelse og sammensetning mener også fakultetsdirektøren selv at fordelene med ansatt dekan er større enn fordelene med valgt. – Jeg mener modellen med tilsatt dekan som den som i størst grad kan sikre kompetanse innen strategisk ledelse ved vårt fakultet, sier Synnøve Myhre.