Nina Malterud i sitt atelier i Bergen.  (Foto: Elisa Helland Hansen)

Malteruds egne ord da KHiB søkte om akkreditering som vitenskapelig høgskole i 2014, oppsummerer hennes holdning til samarbeid mellom ulike disipliner: «Friksjoner og konfrontasjoner genererer utvikling – så sant de finner sted i konstruktive former (...) Det har vist seg at vi har alt å vinne ved bevisst og konsekvent å arbeide for kritisk og generøs forskjellighet”.

Lynskarp i toppetasjen
Dekan ved KMD, Frode Thorsen tar i bruk de store ordene for å beskrive Malterud og trekker fram hennes skarpe intellekt, omstillingsevne og teft.
- Hun har vært gull verdt i etableringen av KMD. Hun førte sammenslåingsrapporten i pennen i forkant av beslutningene og har deltatt som den sittende fakultetsledelsens spesialrådgiver i viktige saker siden opprettelsen.  

Thorsen sier Malterud både har en betydelig karriere, som nyskapende og anerkjent keramisk kunstner, samtidig som hun har gjort et formidabelt arbeid for høyere utdanning innen kunstneriske fag og har med sin faglige kompetanse, teft og engasjement vært helt sentral i etableringen av kunstnerisk utviklingsarbeid som forskningsdisiplin i Norge.

Om Malterud som kollega sier Thorsen dette: - Som menneske er hun lynskarp i toppetasjen. Hun er en god lytter og en samtalepartner som behersker alle sjangre, fra alvor til lav- og høykomikk. Nina vet når tiden er inne og man kan på ingen måte påstå at hun lider av beslutningsvegring.

Toneangivende for kunstnerisk forskning i Norge
Prodekan for forskning ved KMD, Anne-Helen Mydland, har studert hos og siden jobbet sammen med Nina Malterud i en årrekke. Hun trekker spesielt fram Malteruds evne til å gripe nye muligheter og tilpasse kunstutdanningene til nye krav uten at de mistet sin egenart. Nina Malterud ble rektor ved KHiB i 2002, og fikk Kvalitetsreformens nye krav til samfunnsrelevans og evalueringskriterier i fanget.
- Nina skjønte at regimet, som kunne oppleves utfordrende for fagområder som per definisjon skal være åpne, nyskapende og utfordrende, måtte imøtekommes og tilpasses på en måte som var til kunstfaglig fordel, sier Mydland som understreker at Malterud bidro sterkt til større tverrfaglighet ved KHiB, med tettere samarbeid mellom kunst og design, der «faglig mangfold har blitt en varig og viktig del av skolens strategi», som Malterud selv har beskrevet det:”

Kjempet for kunstnerisk ph.d.-grad.
Mydland peker på at Malterud har vært særlig toneangivende i arbeidet med kunstnerisk forskning i Norge. Hun ledet f.eks arbeidsgruppen med medlemmer fra Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og KHiB som i 2000 overleverte «Forslag til program for kunstnerisk kompetanseutvikling i kunstutdanningsinstitusjonene» på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Der foreslo de å opprette et rekrutteringsprogram innenfor et rammeverk hentet fra doktorgraden, men med kunst som faglig kjerne. Slik ble det.

-Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ble etablert, og Malterud satt i programmets styre 2003–2014.  Malterud satt i det UHR-oppnevnte utvalget som leverte rapporten «Vekt på kunstnerisk utviklingsarbeid»  i 2007, og hun ledet gruppen som i 2015 gjorde opp status for feltet etter 20 år med kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. Resultatet av alt arbeidet der Malterud var så sentral var at det 1. februar 2018 endelig ble opprettet en ny doktorgrad basert på utøvende og skapende kunstfag, kalt philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid. Den første norske doktorgraden tuftet på kunstnerisk metode, forteller Anne-Helen Mydland.

Den norske modellen
 Nina Malteruds arbeid har hatt store ringvirkninger nasjonalt og internasjonalt og danner grunnlaget for det mange i dag omtaler som «den norske modellen», hvor kunstnerens og kunstneriske metoder og erfaringer står sentralt, sier Frode Thorsen.

Nina Malterud har også vært aktiv på Norske Kunsthåndverkeres (NK) vegne, helt fra organisasjonsdannelsen i 1975. Hun var initiativtaker til tidsskriftet Kunsthåndverk i 1979 og deltok aktivt i redaksjonen av bladet fram til 1987. Norske Kunsthåndverkere har omtalt Malterud som NKs hukommelse, men også organisasjonens og medlemmenes aktive rådgiver.

- Hun hatt en tydelig fagpolitisk stemme. Nina Malterud har kjempet for kunstnernes og kunstens rettigheter og vilkår. Hennes mangeårige, utrettelige arbeid har hatt stor betydning for flere generasjoner av kunststudenter, kunstnere og institusjoner, sier Frode Thorsen. 

Fire utstillinger i 2020
Malterud har midt oppi alle sine tunge posisjoner holdt oppe den kunstneriske aktiviteten, og framstår i dag som en av landets betydelige samtidskeramikere, i følge Mydland.

- At hun har virket som kunstner også gjennom perioder med betydelige offentlige oppgaver innen utdanning og faglig diskurs har gitt henne en troverdig stemme både fra et teoretisk-pedagogisk ståsted og som praktiserende fagfelle i kunstfeltet. Uredd og klartenkt har hun mestret den skapende balansen mellom institusjonalisering og frihet, kvalitetskrav og konfrontasjoner, og bidratt til en betydningsfull utvikling i måten vi både underviser, forsker og snakker om visuell kunst på.

I 2020 har Nina Malterud deltatt i fire utstillinger. Den ene av dem sammen med førsteamanuensis (KMD) Astrid Sleire i Flow Gallery i London.  Astrid Sleire sier om Malteruds kunstneriske virke:
- Hun er ledende på sitt fagfelt. Nina sine keramiske verk utstråler en suveren autoritet. Hun arbeider konsentrert, systematisk og repetitivt med relativt små keramiske former/flater; de siste årene med fokus på utforskning av leire og glasur lag på lag på en flate. Hennes keramiske arbeider oppleves kanskje stillferdige og uten store fakter. Men konsentrasjonen, og kanskje nettopp i det avgrensede formatet, sammen med undesøkelsen av nye kombinasjoner med glasurer, gir resultater som både har unike taktile kvaliteter og er visuelt slagkraftige.

Lyttende, tenkende og åpen
Kan du si noe om Nina som kollega?

-Nina var professor i keramikk da jeg begynte i mitt første åremål som høgskolelektor på samme fagområde på Kunsthøgskolen i Bergen i 1997. Det som slo meg og fremdeles gleder meg er at hun er en sjelden kombinasjon av å være skarp, ryddig og samtidig åpen. En av Nina sine fremste kvaliteter er at når hun blir spurt om noe så lytter hun og tenker før hun svarer! Jeg tror det er få ting som passerer og blir sagt uten at hun har reflektert eller tenkt igjennom en sak. I så fall så er det ingen av oss andre som får det med oss. Hun er både skarpsindig og humoristisk, det er befriende. Nina Malterud er den sjefen jeg har lært mest av og hun er en svært inspirerende kollega. Anne-Helen Mydland nikker iherdig gjenkjennende og føyer til: «ja vi har gått en god skole!».

Avslutningsvis bukker dekan og prodekan dypt og ærbødig på vegne av KMD og takker Nina for fabelaktig innsats! Lykke til videre, vi gleder oss til å se deg på din neste utstilling!

 

 

thumbnail_Rektor_Malterud_kronprins2.jpg
Nina Malterud og HKH Kronprins Haakon under KHiBs 100-årsjubileum i 2009. (Foto: KMD)
Malterud_2.jpg
Keramikk laget av Nina Malterud. (Foto: Øystein Klakegg)