Bilde: Brynjulf Stige mottar prisen fra Beate Husa, Byråd for helse og omsorg. Foto: Kristine Opheim.

- Dette er en svært kjærkommen pris for oss. At kunnskapskommunen velger å gi oss prisen er en anerkjennelse som inspirerer til videre arbeid, sier Brynjulf Stige, leder ved Gamut og prosjektleder for Polyfon. 

For fjerde gang står 11 kommuner  og sju forskningsinstitusjoner sammen om forsknings- og innovasjonsprisen som deles ut på Kunnskapskommunekonferansen 18. juni 2019. Prisen går til et miljø, eller en person, som har gitt et fremragende bidrag for forskning og innovasjon i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

- Kunnskapskommunens arbeid bygger på verdier og prioriteringer som ligger nært forskningsmiljøet i musikkterapi. Som Kunnskapskommunen er vi opptatt av forskning som springer ut av behov i samfunnet og er relevant for brukere. Dette ligger vårt hjerte nært, sier Stige som fremholder at musikkterapi er et eksempel på innovasjon i offentlig sektor. - Man jobber med nye måter å tenke helse, der kultur og kunst blir en måte å vektlegge folks egne ressurser og egen deltakelse. Med hjelp av musikkterapi vil vi få opp egenaktivitet.

Hvordan passer musikkterapi inn i bildet med de nye pakkeforløpene i helsevesenet?

- Det er ikke nødvendigvis noe motsetningsforhold mellom pakkeforløp og den behandlingen musikkterapien tilbyr. Det er viktig å huske at likeverdighet og rettferdighet også er en del av pakkeforløp. Slik vi ser det er det to tendenser i helsevesenet som gjør at musikkterapi blir møtt med mer interesse. Det ene er brukermedvirkning, og det er godt dokumentert at musikkterapi bidrar til aktivitet. Polyfonkonferansen i november har for eksempel brukermedvirkning som hovedtema.

- Den andre tendensen er at det vokser fram erkjennelse av at vi må tenke nytt med tanke på økonomi og demografi. Vi står foran et raskt økende antall eldre. Hva som er løsningene vet vi ikke men samfunnet er på jakt etter nye måter å tenke helse og helsearbeid, sier Stige som understreker at musikkterapimiljøet trenger flere stipendiater.

Priskomiteens begrunnelse:
Kommunene trenger nye og forskningsbaserte løsninger i møtet med fremtidens behov og utfordringer. Årets prisvinnere svarer fullt ut på kriteriene for forsknings- og innovasjonsprisen. Prisen tildeles et forskningsmiljø som har gitt et viktig bidrag til utviklingen av helse- og omsorgstjeneste og de utfordringer kommunene står overfor. Prisvinner har både bidratt til utviklingen av et forskningsområde, og til en ny eller forbedret tjeneste for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Ikke minst har miljøet bidratt til et ekte alternativ til medikamenter.

Brynjulf Stige var den første lederen for musikkterapiutdannelsen på Sandane i Sogn og Fjordane, og det var han som tok initiativ til flytteprosessen til Bergen i 2006 da musikkterapimiljøet GAMUT ble bygget opp her.

Brynjulf Stige har vært leder for senteret siden starten, og det har vært mye nybrottsarbeid. GAMUT er et tvillingsenter med en fot både hos UiB og hos NORCE, og Brynjulf har mestret å holde fagmiljøet samlet på tvers av institusjonene.

For et fagmiljø i den internasjonale forskningsfronten har det også vært av stor betydning at Brynjulf etablerte to peer review journaler. Brynjulf har hatt mange dyktige og initiativrike folk med seg i etableringen av GAMUT, men Senterets og klyngens arbeid i musikkterapi er knyttet tett sammen og tar utgangspunkt i at musikkterapi er en veldokumentert, men lite anvendt helseressurs i dagens helse- og omsorgstjenester.

GAMUT og POLYFON arbeider derfor med å kombinere tjenesteutvikling og behovsidentifisert forskning med internasjonalt orientert toppforskning. Disse musikkterapimiljøene bidrar dermed sterkt både til forskningsbaserte tjenester og til praksisnær forskning, og utgjør et konkret eksempel på hvordan forskning bidrar til innovasjon i offentlig sektor. Arbeidet har satt Bergen på musikkterapikartet. 
Anbefaling av musikkterapi i Helsedirektoratets faglige retningslinje for behandling av personer med psykoselidelser, viser samfunnseffekten av GAMUTs forskning. Anbefalingen baserer seg på 6 referanser og av disse er 4 fra GAMUT. POLYFON er etablert av GAMUT og har i dag 13 deltakere, inklusivt to grupper med flere deltakere. Det store antallet deltakere viser hvor relevant klyngen er for koplingen mellom forskning og praksis, og fremdeles er nye partnere på veg inn. Kunnskapsklyngen er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng og har skapt helt nye muligheter for å integrere tjenesteutvikling, forskning, utdanning og formidling. Konkret tar prosjektene utgangspunkt i behov som er identifisert i kommunene. Musikkterapi er brukt mot alle aldersgrupper, unge som eldre, og er en metode for å få frem egenverdien hos mennesker.

De musikkterapeutiske tjenestene supplerer og forsterker mer tradisjonelle helse- og omsorgstjenester, ved å legge vekt på det helseøkonomiske og helsefremmende potensialet i å hjelpe personer til å ta i bruk egne ressurser i en sosial sammenheng. Siden GAMUT ble etablert har tallet på musikkterapistillinger i Bergensregionen økt fra under 10 til over 50, noe som viser at kommunene og helseforetakene ser mulighetene og velger å prøve ut denne nye tilnærmingen til helse- og omsorg. Fagmiljøet i Bergen er innovativt også i internasjonal sammenheng, slik at implikasjoner for tjenesteutvikling og offentlig sektor trolig vil vise seg i enda større grad i årene framover.

Fakta: 
Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest er et samarbeid mellom kommunene Askøy, Austrheim, Bergen, Lindås, Masfjorden, Meland, Os, Osterøy, Radøy, Vaksdal og Voss, samt Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Folkehelseinstituttet, VID Vitenskapelige høgskole og NORCE.