Foto: Anne Fenton

– Vi tror at vi får helt andre forståelser når vi bruker denne metoden, sier Claire Ghetti som er professor i musikkterapi ved Griegakadademiet – Institutt for musikk. Hun sier at det som er spennende med Sounding Relation er at det skaper andre former for kunnskap enn det tidligere prosjektet LongSTEP, en omfattende internasjonal studie ledet av GAMUT i regi av NORCE.

– LongSTEP var et kvantitativt prosjekt der vi hadde data fra 213 familier, disse var rekruttert fra nyfødtintensivavdelinger ved åtte sykehus i Argentina, Colombia, Israel, Norge og Polen. Med Sounding Relation videreutvikler vi prosjektet. Dette gjøre vi med et såkalt «mixed methods»-prosjekt der vi ser nøye på hvordan musikkterapi påvirker samspillet mellom premature barn og foreldrene deres. Vi har fått en rekke tilbakemeldinger gjennom LongSTEP om at noe viktig har skjedd når foreldre synger med sine premature babyer, men slike utfall viste seg ikke i de kvantitative dataene. Vi skal altså bruke noe data fra LongSTEP, men se på dem på en annen måte.

Nyskapende
– Med ny analyse av eksisterende data vil vi åpne opp for tverrfaglige perspektiver, de som er med er blant andre brukerrepresentanter som er foreldre til premature barn, samt en rekke forskere; professor i komposisjon, Dániel Biró, professor i utøvende jazz, Petter Fadnes, Universitetet i Stavanger, professor i samfunnsvitenskap og musikk, professor Tia DeNora, University of Exeter, samt forsker og spesialist på spedbarnspsykologi, Hanne Braarud, NORCE.

Mens LongSTEP var et såkalt RCT-prosjekt (randomisert, kontrollert studie) er Sounding Relation ikke en RCT-studie. – Etter LongSTEP satt vi igjen med en rekke spørsmål, der evidensen pekte i en annen retning enn de uformelle tilbakemeldingene. Så vi ville endre retning på forskningen.

Transkriberer alt
Med Sounding Relation, vil forskerne søke å komme fram til en nyansert forståelse av hva som skjer i et musikalsk møte mellom foreldre og barn.

– Premature barn er så umodne at de blir lett overstimulert og har problemer med å regulere seg. Vi vil bruke en rekke videoer fra LongSTEP av foreldre og deres barn, dette skal vi gjøre mikroanalyser på. Det vil være en musikalsk analyse hvor vi ser på samspill mellom foreldre, barn, musikkterapeut og de i miljøet rundt og transkribere det som en komponist. Dette gjør det mulig å se på barnets adferd og respons, på det fysiske; foreldres stemmebruk og barnets lyder, og transkribere det. Vi vil også registrere lyder rundt, fra sykepleiere eller apparater. Vi transkriberer alt, fokuserer veldig, veldig tett, for å prøve å forstå hva som skjer i øyeblikkene der foreldrene bruker stemmene sine for å roe barnet ned. Vi ser på både situasjoner der foreldre klarte å regulere barnet og hvor de ikke klarte det, forteller Ghetti, som også var en av prosjektlederne i LongSTEP.

Foreldrene viktigst
I del to av Sounding Relation studien skal forskerne ta videre noe av datamaterialet som er studert med denne mikroanalyse-metoden og invitere inn en tverrfaglig fokusgruppe. Der vil de se på foreldres påvirkning på barnets helse på en sosioøkologisk måte, med å invitere inn musikksosiologer, sykepleiere og selvsagt foreldrene.
– Vi vil ta inn det musikalske og estetiske på nyfødtavdelingen, tenke utenfor det vanlige psykologiske-medisinske blikket. Vi vil se etter potensialet i musikkterapien, på hva som er unikt, og få inn foreldres stemme, sier Ghetti.

Slik håper forskerne å bidra med noen konsepter om hvordan foreldrene kan samhandle med barna sine, en metode, sensitivere tilstedeværelsen deres i møtet med de for tidlig fødte babyene deres. – Det har vært viktig å ha med oss brukerrepresentanter, nemlig foreldre til premature barn, gjennom alle fasene av prosjektets utvikling og gjennomføring, understreker Ghetti.

Anbefalinger til helsesektoren
Claire Ghetti nevner at forskning viser at premature spedbarn og deres foreldre gjennomgår betydelig stress på nyfødtintensivavdelinger og slike påkjenninger kan føre til svekket nevrologisk utvikling for spedbarn og dårligere psykiske helseutfall for foreldre. –  Sounding Relation  skal bidra til kvalitet, kompetanse og effektivitet i helsetjenester til premature barn og deres foreldre ved å bygge kompetanse og spre evidensbaserte anbefalinger for praksis på tvers av helsesektorer. Som sådan bidrar prosjektet til folkehelsen gjennom hele levetiden.

Sounding relation har fått tildeling innen utlysningen «Forskerprosjekt for fornyelse», «Forskerprosjekt innenfor utfordringsdrevet humaniora».

– En kjempeprestasjon
Instituttleder på Griegakademiet – Institutt for musikk, Randi Rolvsjord, er er svært glad for  tildelingen. - Det er en kjempeprestasjon av vår professor Claire Ghetti som har fått tilslag på første gangs søknad til forskningsrådet. Dette er svært oppmuntrende i en situasjon der det er økende konkurranse om forskningsmidler og kutt i bevilgninger. Prosjektet viderefører samarbeid med NORCE innenfor forskningssenteret GAMUT, og det er et sterkt fagmiljø som er involvert i prosjektet. Det er et spennende faglig prosjekt som vil bidra til tverrfaglighet og utvikling i fagmiljø og forskningsfelt. Jeg tror også at fokuset på mikroanalyse i prosjektet vil bidra til kunnskap som er overførbar til mange andre kontekster av musikalsk samhandling.