Gjennom sitt doktorgradsarbeid har Grieg Viig utforsket hvordan læring tar form og fasiliteres i skapende musikalske praksiser. Studien er designet som en multippel case-studie, der intervju og video-observasjoner har vært hovedkildene i det empiriske materialet. 

Avhandlingen består av fire artikler og en kappe. Den første artikkelen er et litteratur-review, der relevant forskning på feltet fra de siste ti årene publisert i utvalgte musikkpedagogiske tidsskrift gjennomgås. I de neste tre artiklene presenteres resultatet fra analysen av studiens datamateriale. Resultatet viser et komplekst og mangefasettert bilde av de skapende musikalske praksisene i studien. 

Studien bidrar til en diskusjon rundt hvordan vi kan forstå fasilitatorrollen og læringsformer gjennom et sosiokulturelt perspektiv på skapende musikalske praksiser. Læring tok i studien form gjennom blant annet deltakelse i estetisk, kunstnerisk og strukturell refleksjon-i-musicking og samhandling. Et sentralt funn er også hvordan kulturelle medierende redskap er i spill i praksisfellesskapet som elever og kunstnere sammen danner. Studiens resultat viser en tett sammenheng mellom erfaring og læring, det å delta i en skapende musikalsk praksis innebærer også å lære og lage musikk. 

Et viktig spørsmål, som resultatet i denne avhandlingen også kan lede mot, er om vi gjennom begreper som kunsterfaring sett opp mot læring, kunstner eller lærer, mister av syne barn og unge som aktive, deltakende aktører i egen læringsprosess i et praksisfellesskap. Gjennom å analysere den sosiale og kulturelle dynamikken når medierende redskaper brukes i en situert praksis, kan vi også åpne opp for nye rom for læring i skapende musikalske praksiser i og utenfor klasserommet.

Personalia
Tine Grieg Viig (f. 1980) tok en mastergrad i musikkpedagogikk i 2007, og har arbeidet på Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Bergen (nå Høgskulen på Vestlandet) siden 2008. Avhandlingsarbeidet ble gjennomført ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, HVL, i tilknytning til forskerskolen Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies. Veiledere er professor Catharina Christophersen, Høgskulen på Vestlandet, og professor Jill Halstead, Universitetet i Bergen.

Informasjon om disputas og prøveforelesning
Disputasdatoen er satt til 7/12 2018 kl. 10:15 i auditoriet Knut Knaus, KMD, Møllendalsveien 61, med prøveforelesning dagen før (6/12 2018) kl. 16:15 i auditorium 1080, Stein Rokkans Hus, Nygårdsgaten 5.