Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen ble etablert 1. januar 2017. Fakultetets oppgaver er utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid, vitenskapelig forskning og formidling.

Den faglige virksomheten ved KMD er organisert i tre institutter:

• Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst

• Griegakademiet – Institutt for musikk

• Institutt for design

KMD Beveger


KMD er et nyskapende og åpent fagfellesskap som fremmer kunst, musikk og design som grunnleggende verdier for individ og samfunn.

KMD utdanner fremtidens kunstnere, designere, kuratorer, utøvende musikere, komponister, musikkterapeuter, musikkvitere og pedagoger.

KMD er en drivkraft i kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning.

KMD vektlegger mangfold, bærekraft og etikk i all vår virksomhet.

KMD er en betydningsfull bidragsyter og attraktiv samarbeidspartner lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kunnskap beveger

– Kunstnerisk utviklingsarbeid, vitenskapelig forskning og innovasjon

KMD bidrar til samfunnets kunnskapsberedskap.

KMD er en aktiv medspiller i det internasjonalt orienterte breddeuniversitetet.

KMD skaper møteplasser der ny kunnskap og erfaring utvikles på tvers av fagområder og forskningstradisjoner

Vi skal:

 • bygge et sterkt miljø for kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning hvor ulike tilnærminger møtes og utvikles
 • verne om den akademiske friheten i både kunstnerisk og vitenskapelig forskning og formidling
 • være ledende i internasjonale miljøer for kunstnerisk utviklingsarbeid, og forskning i musikkterapi, musikkvitenskap og kunstfaglig pedagogikk
 •  styrke samfunnsrelevant forskning og innovasjon i kunst, musikk og design
 •  lede og delta i større forskningsprosjekter i samarbeid med lokale, nasjonale og
  internasjonale aktører
 • bidra i utviklingen av forskningsetikk etter internasjonal standard i våre fagfelt
 • styrke åpen forskning og tilgang til åpne forskningsdata
 • styrke offentliggjøring og publisering av fagfellevurdert forskning
 • forankre forskerutdanningen i sterke og konsoliderte fagmiljøer med god
  veilederkompetanse
 • bidra til gode karrieremuligheter for våre unge forskere

   

Studentene beveger

– Utdanning

KMD utdanner kandidater med fremtidsrettet kompetanse som utfordrer i et mangfoldig praksisfelt og variert arbeidsliv.

KMDs forskningsbaserte utdanninger vektlegger selvstendighet, samarbeid, kritisk tenkning og individuell utvikling.

Vi skal

 • stimulere til faglig nysgjerrighet og fordypning
 • sikre et inkluderende læringsmiljø hvor studentene deltar aktivt
 • styrke KMD som et attraktivt studiested for norske og internasjonale studenter
 • legge til rette for tverrfaglighet i utdanningene
 • styrke KMD som arena for livslang læring
 • fremme utdanningskvalitet der alle er verdifulle bidragsytere
 • stimulere til studentaktiv læring og utvikling av nye læringsformer
 • inkludere studentene i forskning og innovasjon

   

Bevegelse i omverdenen

– Formidling

KMD er en internasjonalt orientert arena for meningsbrytning, deling av kunnskap og kunstneriske uttrykk.

Vi skal:

 • presentere og formidle vår faglige aktivitet gjennom utstillinger, konserter, forestillinger, konferanser, publisering.
 • samlokaliseres og være en inspirerende møteplass i Bergens nye bydel Møllendal
 • være en aktiv og attraktiv samarbeidspartner i kultur- og kunnskapsbyen Bergen
 • utvikle fremtidsrettede digitale formidlings- og lagringsplattformer tilpasset våre fagområder

   

Rom for bevegelse

– Organisasjon og lokaler


KMD har et godt og engasjerende lærings- og arbeidsmiljø som gir studenter og ansatte muligheter til faglig og personlig utvikling.

KMD fremmer åpenhet, inkludering, dialog og deling.

Vi skal:

 • invitere til kritisk refleksjon, ytringer og debatt.
 • legge til rette for gode demokratiske prosesser som inkluderer både studenter og ansatte
 • fremme et godt psykososialt lærings- og arbeidsmiljø
 • tydeliggjøre studenters og ansattes rettigheter og forpliktelser
 • organisere institutter og fakultet for å sikre kvalitet, effektivitet og fleksibilitet
 • tilrettelegge for tilstedeværelse og deltagelse på campus
 • styrke organisasjonens endrings- og omstillingsevne
 • videreutvikle fremtidsrettet og innovativ infrastruktur for studenter og ansatte

Historien


Opprinnelsen til KMD er tre selvstendige  institusjoner. Historien kan kort oppsummeres slik:

1905
Bergens Musikakademi grunnlegges. Ble senere til Bergen musikkonservatorium. Overtatt av Staten i 1981.

1909
Bergen Kunsthåndverkskole grunnlegges. Fra 1977 Statens høgskole for kunsthåndverk og design.

1971
Vestlandets kunstakademi grunnlegges.

Overtatt av Staten i 1981.

1995
Bergen musikkonservatorium går inn i UiB og får navnet Griegakademiet – Institutt for musikk.

1996
Vestlandets kunstakademi og Statens høgskole for kunsthåndverk og design ble slått sammen til Kunsthøgskolen i Bergen, siden Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB).

2017
1. januar går KHiB inn i UiB og danner KMD sammen med Griegakademiet.

Historien.jpg
Foto: Alric Ljunghager