Diva Helmy - A Dancers Territory

Strategiplan 2018 - 2022

KMD affiserer, agiterer, anfekter, animerer, ansporer, bearbeider, begeistrer, betar, bringer, driver, egger, engasjerer, flytter, forfører, forleder, formår, inspirerer, leer, lirker, lokker, maner, manipulerer, manøvrerer, nøder, omvender, oppfordrer, oppmuntrer, overbeviser, overtaler, presser, provoserer, påvirker, rikker, rokker, rugger, rundsnakker, rører, stimulerer, suggererer, vugger, vogger, beveger.

KMD Beveger


KMD fremmer kunst, musikk og design som grunn­leggende for livsutfoldelse og samfunnsutvikling.

KMD er et kraftsenter for kunstnerisk utviklingsarbeid, vitenskapelig forskning og utdanning, fundert på lange tradisjoner for kunst-, musikk- og designutdanning i Bergen.

KMD er et nyskapende og uredd fagfellesskap med
takhøyde for meningsbrytning.

KMD utdanner fremtidens kunstnere, designere, kuratorer, utøvende musikere, komponister, musikk­terapeuter, musikkvitere og pedagoger.

KMD skal:

 • være ledende på våre fagfelt nasjonalt og internasjonalt
 • utfordre på områder der konvensjonene står sterkt og bevare der konvensjonene utfordrer
 • fremme mangfold og likestilling i samfunn og kulturliv
 • være en betydningsfull samarbeidspartner i nasjonale og internasjonale fagmiljø, universitetssamfunnet, nærings- og samfunnsliv
Mari Norddahl_The Actual Versus the Potential-6459.jpg
Mari Nordahl - The Actual Versus the Potential. Foto: Jane Sverdrupsen

Kunnskap beveger

– Kunstnerisk utviklingsarbeid, vitenskapelig forskning og innovasjon


KMD har sterke fagmiljøer med stor bredde i kunnskapsformer og forskningstradisjoner. Dette gir grunnlag for eksperimentell tverrfaglighet.

Ved KMD møtes kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning i felles satsingsområder. Slik utvikles ny kunnskap og erkjennelse.

KMD skal:

 • bygge et sterkt miljø for kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning hvor ulike tilnærminger møtes og utvikles
 • ha ph.d.-utdanning med god nasjonal og internasjonal rekruttering til alle KMDs fagfelt
 • styrke forskeropplæring og veilederkompetanse i fagmiljøene
 • utvikle og delta i tematiske forskningsmiljøer
 • være aktiv deltaker i utvikling og realisering av UiBs strategiske satsingsområder
 • styrke forskningskvaliteten ved å utvikle og delta i prosjekter finansiert særlig av Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, Norges forskningsråd og EU
 • styrke varig dokumentasjon av fagfellevurdert kunstnerisk utviklingsarbeid
 • stimulere til økt publisering av vitenskapelig forskning
 • utvikle prioriterte satsingsområder gjennom strategisk fordeling av stipendiatstillinger
 • ta ansvar for og bidra aktivt i det nasjonale miljøet for kunstnerisk utviklingsarbeid
 • utvikle godt tilpasset infrastruktur for KMDs fagfelt

 

untitled-0769.jpg
Foto: Magne Sandnes

Studentene beveger

– Utdanning


KMD utdanner kandidater med særpreg og fremtidsrettet kompetanse for et mangfoldig praksisfelt og varierte yrkesroller. KMDs studieprogrammer er tuftet på kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning.

Studentene utvikler seg faglig og personlig gjennom varierte undervisningsformer som gir rom for eksperimentering og kritisk refleksjon.

KMD skal:

 • stimulere til faglig nysgjerrighet og fordypning
 • anerkjenne studentene som verdifulle bidragsytere i fakultetets forskningsaktivitet
 • sikre kvalitet i utdanningen gjennom medbestemmelse, meningsbrytning og konstruktiv kritikk
 • videreutvikle varierte undervisnings- veilednings- og vurderingsformer godt tilpasset KMDs fagfelt
 • støtte nyskapende undervisning og anerkjenne dyktige og dedikerte undervisere
 • stimulere til læring gjennom prosjektarbeid på tvers av fagfelt
 • utvikle emner og kurs som kan inngå i flere studieprogram
 • tilrettelegge for et internasjonalt studentmiljø gjennom inn- og utveksling og forpliktende samarbeid med institusjoner i alle verdensdeler
 • arbeide for å etablere et Senter for fremragende utdanning
 • utvikle attraktive og relevante etter- og videreutdanningstilbud, i nær kontakt med fakultetets mangfoldige praksisfelt
Thomas Ramberg Sivertsen_Varighet gjennom variasjon_DSC_9058.jpg
Thomas Ramberg Sivertsen - Varighet gjennom variasjon. Foto: Jane Sverdrupsen

Bevegelse i omverdenen

– Formidling


KMD er en toneangivende, internasjonal og profesjonell arena
for deling av kunnskap, erfaringer og opplevelser.

KMD skal:

 • formidle den faglige virksomheten i hele sin bredde gjennom konserter, utstillinger, visninger, prosjekter og publikasjoner
 • formidle innsikt i faglige prosesser og resultater
 • være en aktiv medspiller i den internasjonalt orienterte kulturbyen Bergen
 • stimulere studenter og ansatte til å delta aktivt i offentlig debatt
 • utvikle langsiktig samarbeid med relevante aktører i kultur-, næringsliv og offentlig sektor
 • utvikle digitale formidlingsplattformer tilpasset virksomheten
 • engasjere motiverte alumni som formidlere og ambassadører for KMD

 

Rom for bevegelse

– Organisasjon og lokaler


KMD har et lærings- og arbeidsmiljø som gir studenter og ansatte gode muligheter til faglig utvikling. Ved KMD er det rom for fordyping, samarbeid og utadvendt virksomhet. Studenter og ansatte bidrar til et levende demokrati på institutt- og fakultetsnivå, preget av åpenhet, dialog og mangfold.

KMD skal:

 • invitere til kritisk refleksjon, ytringer og debatt og ønske konstruktiv kritikk velkommen gjennom inkluderende og åpne beslutningsprosesser
 • ha etisk tenkning i alt vi gjør
 • tydeliggjøre studenters og ansattes forpliktelser og rettigheter
 • utvikle gode rutiner for intern kommunikasjon
 • sikre likestilling og mangfold i studie- og arbeidsmiljø
 • sikre kvalitet gjennom målrettet rekruttering og legge til rette for et internasjonalt miljø
 • sikre profesjonell administrasjon gjennom systematisk kompetanseutvikling
 • ha fokus på bærekraft i KMDs daglige virksomhet
 • gi helse- miljø og sikkerhetsarbeid høy prioritet i strategiperioden
 • samlokalisere alle fagmiljøene i Møllendal for å realisere fakultetets fulle potensial
 • arbeide for best mulige fysiske arbeidsforhold for ansatte og studenter frem mot realisering av nybygg
 • forvalte ressurser effektivt og skape fleksibilitet gjennom økt digitalisering  

 
Tova Fransson_Untitled[ten meter forest]-6568.jpg
Tova Fransson - Untitled (Ten meter forest) Foto: Jane Sverdrupsen

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunstnerisk utviklingsarbeid har vært sidestilt med forskning i Lov om universiteter og høgskoler siden 1995, og lovens formuleringer er fulgt opp i forskrifter fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Kunstnerisk utviklingsarbeid er dermed et godt etablert begrep i plan- og rammeverk for høyere utdanning.

Kunstnerisk utviklingsarbeid er skapende, systematisk og eksperimentelt arbeid for å utvikle ny kunnskap og innsikt. Tilsvarende internasjonale begrep er artistic research.

Kunstnerisk utviklingsarbeid:

 • genererer kunnskapsutvikling på kunstnerisk grunnlag
 • artikulerer og tematiserer faglige spørsmål gjennom kunstnerisk praksis og refleksjon
 • utvikler og utfordrer et bredt spekter av uttrykks- og dokumentasjonsformer
 • etablerer arenaer for faglig deling både for prosess og resultat
 • kvalifiserer refleksjon i institusjonene gjennom faglig kontekstualisering og kritisk drøfting
 • bidrar til og utfordrer kunstnerisk praksis og kunstfeltets diskurser
 • styrker kunstnerisk kompetanse i samfunnet

 

Fra Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst. 1995–2015: 20 år med kunstnerisk utviklingsarbeid, Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid/Universitets- og høgskolerådet, 2015

Fra rapporten Kunstens autonomi og kunstens økonomi, side 17. Kulturdepartementet 2015 :

Kontrakten: Kunst er en skapende kraft i et demokratisk samfunn, en viktig ytring som forutsetning for kunnskap, som korrektiv til og dialog med samfunnsutviklingen, som del av og forutsetningen for debatt i det offentlige rom. Kunst er også viktig for den enkeltes opplevelse og dannelse, bidrar til å forstå og til å tenke nye tanker. Derfor er friheten til å skape kunst grunnleggende. Derfor er kunstens autonomi viktig. Derfor trenger samfunnet kunst. Dialogen som skjer i kunsten og mellom kunsten og samfunnet er en integrert del av samfunnsutviklingen. Vi trenger et mangfold av kunstneriske ytringer. Det må være utgangspunktet for en formell og uformell kontrakt mellom samfunnet og kunsten.

Historien


Opprinnelsen til KMD er tre selvstendige  institusjoner. Historien kan kort oppsummeres slik:

1905
Bergens Musikakademi grunnlegges. Ble senere til Bergen musikkonservatorium. Overtatt av Staten i 1981.

1909
Bergen Kunsthåndverkskole grunnlegges. Fra 1977 Statens høgskole for kunsthåndverk og design.

1971
Vestlandets kunstakademi grunnlegges.

Overtatt av Staten i 1981.

1995
Bergen musikkonservatorium går inn i UiB og får navnet Griegakademiet – Institutt for musikk.

1996
Vestlandets kunstakademi og Statens høgskole for kunsthåndverk og design ble slått sammen til Kunsthøgskolen i Bergen, siden Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB).

2017
1. januar går KHiB inn i UiB og danner KMD sammen med Griegakademiet.

Historien.jpg
Foto: Alric Ljunghager

Instituttene


Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen ble  etablert 1. januar 2017. Fakultetets oppgaver er utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid, vitenskapelig forskning og formidling.

Den faglige virksomheten ved KMD er organisert i tre institutter:

Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst
Griegakademiet ­– Institutt for musikk
Institutt for design

KUNST

Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst har et aktivt og internasjonalt preget utdanningsmiljø der studentens egen kunstpraksis og refleksjon står i fokus. Studentene har mulighet til å utforske et bredt spekter av kunstneriske uttrykksformer og utvikle seg gjennom produksjon, veiledning, og kritiske diskusjoner.

Kunstakademiet har kjernekompetanse i åtte fokusområder: Maleri og tegning, skulptur og installasjon, keramikk og leire, tidsbasert kunst og performance, nye medier, tekstil, grafikk, og fotografi.

Kunstakademiet har også et eget program for teori, både på bachelor- og masternivå. Kunstakademiets bachelorprogram har studenter fra hele Skandinavia. Masterprogrammene i kunst og i kuratorpraksis rekrutterer studenter fra hele verden.

 

MUSIKK

Griegakademiet – Institutt for musikk representerer en stor variasjon og flerfaglig styrke gjennom sin bredde i studietilbud og forskning innen utøving, komposisjon, musikkvitenskap, musikkterapi og musikkpedagogikk. Virksomheten spenner fra musikk som autonome kunstutrykk innenfor en rekke sjangre til inkluderende musikkpraksiser.

Griegakademiets profil innen utøvende musikk bygger på sterke og internasjonalt anerkjente fagmiljøer innen jazz, klassisk og tradisjonsmusikk. Griegakademiet tilbyr utdanning i tradisjonsmusikk i samarbeid med Ole Bull Akademiet på Voss, og er faglig forvalter av Arne Bjørndals samling.

I Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) utvikles kunnskapen om musikk og helse. GAMUT er et samarbeid med NORCE og er et internasjonalt ledende fagmiljø. Musikkvitenskap ved Griegakademiet er et tverrfaglig studieområde som inkluderer både humanistiske og samfunnsvitenskapelige metoder.

 

DESIGN

Institutt for design har forskning og studietilbud innen møbeldesign, romdesign/interiørarkitektur og visuell kommunikasjon. Design vektlegger sosial, kritisk og empatisk praksis som grunnlag for humanisme, moral og etisk framferd.

Tre samlende verdier er:

 • Bærekraftig utvikling og forståelse for globale relasjoner
 • Menneske- og miljøvennlige strukturer og materialer
 • Humanistisk og etisk kommunikasjon


Institutt for design fremmer verdier som prioriterer miljø og likestilling som grunnlag for kultur, samfunnssystemer og institusjoner. Design er et verktøy for mangfoldige diskusjoner og fagmiljøet stiller kritiske spørsmål om etablerte sannheter i samfunnet. Vår utdanning skal oppfordre til eksperimentering og en åpen holdning til utvikling, samt respektere studenters idéer og interesser innenfor rammen av fagemner og kontekst.

 

I-Chih Lu_Mat i det urbane paradiset_DSC_9594.jpg
I Chih Lu - Mat i det urbane paradiset Foto: Jane Sverdrupsen