Om studieprogrammet

Foto over: Magne Sandnes

En designer ser omgivelsene med et annet blikk, utvikler ideer, visualiserer, gir det abstrakte en konkret form og realiserer. Å være designer handler i stor grad om å være skapende, sprenge grenser og tenke utradisjonelt.

Bachelorutdannelsen er delt i to studieretninger: Den ene er møbeldesign og romdesign/ interiørarkitektur og den andre er visuell kommunikasjon. Studiet varer i tre år, og kan videreføres med et masterstudium på to år. Studiet gir deg grunnleggende designkompetanse, og innføring i form og farge, romforståelse og estetikk. Du lærer å skape opplevelser og produkter, løse utfordringer eller stimulere til undring og refleksjon.

I løpet av et semester jobber du med prosjekter i perioder fra en uke til flere måneder. Læringen skjer gjennom eksperimentering og diskusjoner. Mye teoretisk kunnskap utvikles gjennom det praksisnære arbeidet på verkstedene, fulgt opp med undervisning og relevant teori. Du følger foredrag og workshoper, gjerne med internasjonale gjesteforelesere som er pionerer på sine områder. Sammen med andre studenter kan du også reise på feltarbeid og institusjonsbesøk. 

I vår del av verden er overforbruk en stor utfordring. Ved institutt for design er vi opptatt av å fremme et inkluderende og bærekraftig samfunn. En moderne designer er opptatt av fornybare materialer, miljøvennlige tilvirkningsmetoder og en rettferdig behandling av mennesker gjennom produksjonskjeden. Samtidig gir studiet rikelig plass til den estetiske opplevelsen av design som en verdi i seg selv.

    

   

   

Studieretninger

Bachelorstudiet i design er delt i to studieretninger som du kan søke deg til:  Møbeldesign, romdesign og interiørarkitektur eller Visuell kommunikasjon. Master i design er tverrfaglig.

Hva jobber tidligere studenter med i dag?

Lena Mari S. Kolås 
Interiørarkitekt for Helse Bergen

Åge Peterson
Illustratør - selvstendig næringsdrivende. 

Marte Teigen 
Stipendiat ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Tya Amelia
 Design Director at Bold Scandinavia, Oslo

Bachelorutstilling i design 2023

Se bilder fra den digitale Bachelorutstillingen i design 2023
 (klikk på bildet under for å åpne billedgalleriet, scroll og klikk på bildene for å forstørre).

Møbeldesign og romdesign/ interiørarkitektur

Bachelorutdanningen med studieretning møbeldesign og romdesign/ interiørarkitektur er omfattende og under kontinuerlig utvikling. Vi søker systematisk utenfor tradisjonelle faggrenser etter nye, relevante og spennende bidragsytere.

Første undervisningsår får du basiskunnskap innen form, materialer, lys, farge, romforståelse, ergonomi, universell utforming og konstruksjon. Du lærer å bruke relevante verktøy. Dette gir det grunnlag for å utføre selvstendige prosjektarbeid senere. Utover i studiet øker fokuset på på mennesker, omgivelser og samfunn.

Norsk design er internasjonal design. Derfor kobler instituttet seg opp mot det internasjonale fagmiljøet. Siden 2002 har faglig ansatte og studenter vist arbeider og formgitt utstillinger i Bergen, Oslo; Stockholm, København, Helsingfors, London, Köln, Berlin, Seoul og Milano. Dette gir deg unik mulighet til å se forbindelser mellom ditt arbeid og det store designfeltet utenfor instituttet.

Når du har kommet inn på studieretning for møbeldesign og romdesign/ interiørarkitektur har du anledning til å spesialisere deg i enten møbeldesign eller romdesign/ interiørarkitektur i siste semester.

Møbeldesign som spesialisering

Som møbeldesigner påvirker du menneskelig adferd. Derfor søker du kunnskap om møbler og brukerens anvendelse og opplevelse i en gitt sammenheng. Form, funksjon, materialbruk og ergonomi blir derfor viktige begreper å forholde seg til.

På instituttet undersøker vi spesielt hvordan møbler og objekter fungerer for brukerne i de rom og situasjoner de er tiltenkt. Foruten møbler kan du som student arbeide med lamper, rekkverk, disker og andre redskaper og objekter vi omgir oss med. 

Masseproduksjon og konsum er en av de store miljøtruslene i vårt moderne samfunn. Du vil derfor bli utfordret til kritisk refleksjon rundt valg av materialer og produksjonsmetoder i utarbeidelsen av møbler og objekter.

Med fokus på refleksjon gjennom praktisk eksperimentering vil vi forberede deg til å delta og bidra med relevant praktisk og teoretisk kunnskap inn i designfaget og i samfunnet generelt.

Romdesign og interiørarkitektur som spesialisering

Romdesign og interiørarkitektur handler om å skape rom som både tar hensyn til funksjon og opplevelse.

Omgivelser påvirker mennesker og adferd. Vi legger derfor stor vekt på at du som student skal utvikle løsninger basert på en grundig forståelse av brukernes behov i ulike situasjoner. I løpet av studiet opparbeider du deg kunnskap om form, arkitektur, farger, belysning, materialer, akustikk, ergonomi, konstruksjon og universell utforming, i tillegg til å lære om metoder, prosesser og kommunikasjon. Du jobber i fullskala og med modeller på verksteder, du utforsker materialer og tester teknikker, eller arbeider med skisser og tegninger, fysisk og digitalt. 

De siste årene har vi opplevd store endringer både teknologisk, sosialt og kulturelt. Samtidig har vi klima- og miljøutfordringer som må løses i alle deler av samfunnet. Som student ved institutt for design vil du bli utfordret til å belyse disse problemstillingene. Gjennom kritisk refleksjon, formferdighet, helhetstenkning og kreativ nytenkning vil vi at du skal være med å utvikle gode og bærekraftige løsninger innen romdesign og interiørarkitektur. Din vilje til eksperimentering settes høyt.

Visuell kommunikasjon

Visuell kommunikasjon er en studieretning med helhetsperspektiv på hvordan idéer og informasjon kan bli formidlet gjennom visuelt språk; det er sammensetning av tekst og bilde for å skape og gi mening enten i ulike uttrykk; teknologier, verktøy, materiale, virkemidler og media. Faget er videre utvikling av det som før het illustrasjon og grafisk design som nå er inkludert i en bredde av tilnærminger.

Det sentrale i visuell kommunikasjon er det å gjøre idéer synlige, tenkelige og forståelige for mottakere. I løpet av studiet utvikler studentene prosjekter som kan kritisere de etiske dimensjonene i samtidskultur og gi visuell form til komplekse sosial-politiske spørsmål, idéer og kommunikasjon. Å inspirere, øke oppmerksomhet og interesse, informere og formidle står i fokus, Meningskaping er kjernen i visuell kommunikasjon. Etter endt studie vil studentene, som fagpersoner, bli delaktige for utviklingen av fremtidens visuelle kultur og dens påvirkning på kollektiv tenkning og atferd. Visuell kommunikasjon er også et idéfag – et konseptuelt felt, satt i en kontekst, der det er enormt rom for mangfold.

Grafisk design som spesialisering
Som grafisk designer har du et stort utvalg flater å projektere ideer på, og du arbeider like gjerne tredimmensjonalt, som todimmensjonalt, og like gjerne i fysiske rom, som digitalt. Noen ganger skaper du opplevelser og vekker reaksjoner utelukkende med skrift og bokstaver, andre ganger med abstrakte former eller fotografi. Enten du arbeider med plakater, emballasje, skilt, vegger, objekter, bøker eller aviser, eller i medier som applikasjoner, nettsider og filmer: Typografi, bilder, grafiske elementer, farger, teksturer, luft: alt dette kan kombineres for å vekke følelser og kommunisere visuelt.

Den grafiske designeren legger mye av sin energi i arbeidet med kontraster og komposisjon, fylte flater og tomrom, elementer som vibrerer mellom nærvær og fravær, synlig og usynlig. Som student vil du bli invitert til å eksperimentere med utrykk, reflektere og formidle budskap ved hjelp av grafisk design. Prosjektene våre handler om alt fra sosiale ulikheter til miljøutfordringer, men kan også ta utgangspunkt i ønsket om å kommentere noe, viljen til å protestere eller være motiverte av lysten til å skape en estetisk opplevelse.
 

Illustrasjon som spesialisering
Illustrasjon er visualisering av ideer og formidling av historier. Gode illustrasjoner har ofte en tolkende funksjon som utvider fortellingen eller budskapet. Illustrasjoner kan formidles med både analoge og digitale virkemidler, og på instituttet finner du høyt kompetente faglige ressurser som brenner for illustrasjonsfaget.

Som illustratør jobber du med visuelle uttrykk for mange ulike medier og flater, og du kan benytte både stillestående og bevegelige illustrasjoner. Studentene hos oss arbeider med alt fra klassiske illustrasjoner i barnebøker, til illustrasjon i rom, digitale applikasjoner og fanziner.

Annethvert år er institutt for design vertskap for Visibility. Dette er en internasjonal konferanse som tar for seg illustrasjonens rolle og potensiale i samfunnet. Hit inviterer vi et unikt knippe av de beste og mest samfunnsengasjerte illustratørene i verden, som også holder workshoper for studenter og fagmiljøet. Du som student får en enestående sjanse til å bygge nettverk, lære og bli inspirert.
 

Opptak og vurdering

Opptak til bachelor- og masterstudiet skjer gjennom opptaksprøve og intervju. Her ser vi etter potensial, engasjement og vilje til å utvikle både deg selv og faget. Når du er tatt opp som student, vil du på slutten av hvert semester levere inn en oversikt over arbeider, fulgt av en skriftlig refleksjon om læringsutbytte. Vurdering i form av bestått eller ikke-bestått skjer på bakgrunn av innleveringen og en samtale med hver student. Vi bruker åtte vurderingskriterium, og eksperimentering er ett av disse. Slik sikrer vi at du som student belønnes for å vise vilje til å utforske faget og utfordre deg selv.

Verksteder

Mye av læringsutbyttet i designfagene oppnås gjennom å tenke med hendene. Instituttet har en rekke verksteder, og her får du opplæring i å bruke relevante verktøy; alt fra risograf til laserkutter og trefres. På verkstedene kan du eksperimentere og utforske materialenes egenskaper og kvaliteter. Dette er arenaen for erfart kunnskap som for eksempel forholdet mellom tre og lyd eller mellom papir og lys.

I Møllendalsveien 61 er det i alt 13 verksteder. Alle verkstedene er tilknyttet en verksmester som har spesialkompetanse knyttet til verktøyene og utstyret og maskinene de råder over.

Utveksling

Hvis du vil vite om mulighetene studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Hvis du har noen forespørsler om utveksling kan du ta kontakt med Tale Vik, internasjonal koordinator ved KMD.