Foto over: Magne Sandnes

Hvilke roller har musikk i kultur og samfunn? Hvordan brukes musikk til å skape identitet i en stadig mer globalisert verden? Hva er sammenhengen mellom musikalsk kreativitet og teknologi? Hvordan oppstår musikalsk mening? 

Musikkvitenskap ser på musikk både som estetisk objekt og samfunnsfenomen. Kjønn og seksualitet, rase og etnisitet, sosial tilhørighet og klasse er noen av fenomenene musikkvitenskap diskuterer. Dette blir sett i sammenheng med ulike historiske perioder og ulike samfunn. Det som særmerker musikkvitenskap nettopp ved Universitetet i Bergen er stor historisk, geografisk og tematisk spennvidde. Gjennom å studere musikkvitenskap i Bergen kommer du i kontakt med teorier og metoder fra ulike fagtradisjoner som forholder seg til musikk, og målet er å forstå musikk og lyd ved hjelp av perspektiver hentet fra nyere kultur- og samfunnsteori.

Vi benytter teorier og kunnskap fra musikkhistorie og etnomusikologi, men også fra så ulike felt som populærmusikkstudier, litteratur- og kulturstudier, medieforskning, historie, etnologi, antropologi og sosiologi. 

Som student på bachelorprogrammet vil du altså både lære om musikkens funksjoner i kultur og samfunn, og få kunnskap om musikkhistorie, musikalske tradisjoner, stil og estetikk. Musikkvitenskap har de siste 25 årene arbeidet med studiet av lyduttrykk i vid forstand. I dagens verden er samspillet mellom det lokale og det globale ikke lenger fastlagt på entydig vis. Derfor står studiet av musikalsk produksjon og den sosiale og estetiske rollen som musikken spiller i konstruksjon av sosiale identiteter - i kultur, historie og samfunn – sentralt i musikkvitenskapen. Mange forskere arbeider med måten musikken sirkulerer på i det moderne mediesamfunnet. På dette området nærmer musikkvitenskapen seg fagområder som medievitenskap og kulturstudier.

I tillegg til de obligatoriske emnene kan man velge mellom flere valgemner som tilbys av Griegakademiet. Disse inkluderer Griegstudier, Innføring i norsk folkemusikk, Hovedinstrument musikkvitskap (emnet har egen opptaksprøve), Music, Gender and Sexuality og Russian Music: Concert Hall to Dance Club. Man kan også velge åpne emner ved andre institutter og fakulteter ved Universitetet i Bergen.

Mulige yrkesveier henger sammen med hvilken sammensetting du har i studiet ditt. Du kan kvalifisere deg til arbeid i kultur- og musikkbransjen, og til arbeid med musikk- og kulturjournalistikk.

   

Utveksling

Hvis du vil vite om mulighetene studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Hvis du har noen forespørsler om utveksling kan du ta kontakt med Tale Vik, internasjonal koordinator ved KMD.