Barn vasker bort maling på hendene

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Har du utdanning innen kunst, design eller musikk, og lyst til å bli lærer? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) være noe for deg!

PPU er et studium som gir deg formell lærerkompetanse for grunnskole, videregående skole og kulturskole. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende musikk eller komposisjon og PPU for kunstnere og designere kan taes på fulltid, over ett år, eller som deltidsstudium over to år. Studiet bygger på bachelorgrad i skapende kunst og design, eller i utøvende musikk eller komposisjon. Det er to utdanningsløp for PPU-KMD, ett løp for kunst og design og ett for musikk, med felles undervisning i pedagogikk.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende musikk eller komposisjon

Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk eller komposisjon er en musikklærerutdanning. Studieprogrammet gir formell kompetanse som musikkpedagog. Utdanningen bygger på gjeldende nasjonal Rammeplan for PPU.

Sentralt i programmet er handling og refleksjon knyttet til musikkfagets praktisk-pedagogiske, kunstneriske og vitenskapelige dimensjoner.

I arbeidet med pedagogisk og musikkdidaktisk teori skal studentene muntlig og skriftlig reflektere over og drøfte praksiserfaringer. I samsvar med Rammeplanen skal studentene blant annet arbeide med å utvikle seg musikkfaglig, i forhold til undervisning og sosialt samspill, og i forhold til yrkesetikk og endrings- og utviklingskompetanse

Oppbygning
Programmet kan gjennomføres som fulltidsstudium over to semester eller halvtidsstudium over fire semester.

Utdanningen gir formell undervisningskompetanse som musikklærer i grunnskole, i videregående opplæring, i kulturskole og i frivillig musikkliv. Utdanningen er også kompetansegivende i forhold til universitets- og høgskolesektoren. Annet arbeid innen kultursektoren vil også være aktuelt etter endt utdanning hos oss.

Videre studier
Utdanningen gir et godt grunnlag for master i musikkpedagogikk og andre musikkrelaterte masterutdanninger.

Kontakt studieveileder@grieg.uib.no

Bilde mangler tekst

                                   

                                      

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for kunstnere og designere

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for kunstnere og designere er en ettårig lærerutdanning på fulltid. I dette studiet står det kunst- og designfaglige perspektivet i fokus for den pedagogiske tilnærmingen til formell undervisningskompetanse. 

Utdanningen kvalifiserer formelt for undervisning i design og kunst, og retter seg først og fremst mot 8-13 trinn i skolen. I tillegg gir PPU kompetanse for å undervise og formidle i kulturskolen, Den kulturelle skolesekken, på museer og gallerier, og på andre læringsarenaer for kunst og/eller design.

Studiets innhold
Studiet består av to emner, pedagogikk og fagdidaktikk. I løpet av studieåret skal studentene ha minst 60 t i praksis. I høstsemesteret kan praksisarbeidet bli lagt til kulturskole, museum, folkehøgskole eller 4-10 trinn i skolen. I vårsemesteret er praksisperioden lagt til videregående skole, i klasser ved utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur, Design og håndverk eller Medier og kommunikasjon.

Studiet vektlegger å danne helhet og sammenheng mellom pedagogisk og fagdidaktisk teori og praksis, og fokuserer på kunnskapsbasert, systematisk og kritisk refleksjon gjennom varierte arbeidsformer.

Opptakskrav
For å bli tatt opp som student, kreves en bachelorgrad i skapende kunst eller design, eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng). Søkere med master i kunst eller design, og/ eller undervisningserfaring vil bli prioritert.

Studiet har skikkethetsvurdering og krav til politiattest.
Studiet gir rett til lån i Statens lånekasse.
 

I løpet av studieåret skal studentene ut i praksis både i høstsemesteret og vårsemesteret.