Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) tilbyr PPU for deg som har en bachelorgrad (BA) eller en mastergrad (MA) i kunst, design, utøvende musikk eller komposisjon. Vår PPU bygger på nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og gir formell lærerkompetanse for grunnskole, videregående skole og kulturskole. 

Utdanningen kan tas som ettårs fulltidsstudium, eller som deltidsstudium over to år. Undervisningen er lagt til fire faste ukedager. Deltidsstudentene har undervisning to av dagene og får derfor forutsigbarhet som muliggjør kombinasjon av studier og jobb.

Studiet har to utdanningsløp: et for kunst og design og et for utøvende musikk og komposisjon. De to utdanningsløpene har felles undervisning i pedagogikk, mens fagdidaktikk er delt i musikkdidaktikk og kunst- og designdidaktikk.

Sentralt i utdanningen er handling og refleksjon knyttet til fagenes praktisk-pedagogiske, kunstneriske og vitenskapelige dimensjoner. I arbeid med pedagogikk og fagdidaktikk skal studentene muntlig og skriftlig reflektere over og drøfte praksiserfaringer.

Studiet har skikkethetsvurdering og krav til politiattest.

Studiet gir rett til lån i Statens lånekasse for utdanning.

  

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende musikk eller komposisjon


Praksis
I henhold til rammeplan for PPU, er det lagt inn minst 60 dager med praksis. I musikk er praksis definert fire praksisperioder på 15 dager hver:
(1) musikkfaglig hoveddisiplin i kulturskole
(2) musikkundervisning i grunnskole (5.-10. trinn)
(3) undervisning i videregående skole 
(4) ledelse i ensemble/samspill.

Opptakskrav
For å bli tatt opp som student kreves bachelorgrad i utøvende musikk eller komposisjon. Studenter ved bachelorgrad i utøvede musikk eller komposisjon ved Griegakademiet, kan integrere PPU som del av sin utdanning på 3. og 4. år, og vil prioriteres ved opptak til studiet.

Søkere med mastergrad i utøvende musikk eller komposisjon vil dernest bli prioritert.

Spørsmål?
Kontakt oss gjerne på studieveileder.kmd@uib.no
 

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for kunstnere og designere

Praksis
I henhold til rammeplan for PPU, er det lagt inn minst 60 dager med praksis. I kunst og design er det hovedsakelig fordelt på to praksisperioder. Første praksisperiode legges normalt til kunst- og håndverk i grunnskolen (5.–10. trinn), mens andre periode legges til videregående skole. I tillegg kan også kulturskoler, kunstmuseer/gallerier og folkehøgskoler være aktuelle praksisarenaer.

Opptakskrav
For å bli tatt opp som student kreves en bachelorgrad i skapende kunst eller design eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng). Søkere med master i kunst eller design, og/eller undervisningserfaring vil bli prioritert.

Spørsmål?
Kontakt oss gjerne studieveileder.kmd@uib.no