Om Institutt for design

Institutt for design tilbyr bachelor - og masterutdanning, og mulighet for å søke om opptak som stipendiat på ph.d.- nivå. 

Som student ved institutt for design lærer man mye mer enn å utvikle designprodukter med god form og funksjon. Fremtidsrettet design handler også om å skape endring, realisere potensialer og å utgjøre en forskjell. Morgendagens designere er i like stor grad mulighetsskapere som formgivere; like mye problemfinnere som problemløsere. Sammen med studentene formulerer vi de store og små designfaglige spørsmålene og finner gode og uredde forslag til svar gjennom undersøkelser og eksperimenter. Gjennom å veksle mellom å skape og reflektere, stille spørsmål og kommentere utvikler studentene ny innsikt og inviteres til å utfordre etablerte sannheter.
 

Vi har faglige ansatte og studenter fra en rekke nasjoner, vi samarbeider med andre ledende designinstitusjoner, og deltar jevnlig på internasjonale designkonferanser og utstillinger over hele verden.
Samtidig er instituttet solid forankret i den røffe, vestlandske naturen og påvirket av vår lokale tilgang på naturmaterialer.

Ved instituttet dyrker vi frem en raushets- og delingskultur. Et levende designfag er avhengig av alles mot og vilje til å eksperimentere. Studentprosjektene løftes frem gjennom fellesvisninger og gjennomganger. Store deler av tiden er du underveis mot noe, og det er stort rom for prøving og feiling. 

Vi ser på nye studenter som skapende mennesker som kommer til oss med sine unike erfaringer og ambisjoner. Kanskje har du et ønske om å gå på tvers av designfagene eller koble design sammen med andre fagfelt? Eller vil du spesialisere deg innenfor et bestemt designområde? Allerede på bachelorstudiet kan du legge opp din egen individuelle utdanningsplan. Vi ønsker å sende deg videre ut i verden med en godt utviklet evne til å skape, reflektere og bidra i samfunnet med kvalifiserte meninger og gode designløsninger.

Bachelor i design

Bachelorprogrammet gir deg solid basiskunnskap som designer og innsikt i hvordan god design kan dekke vesentlige behov hos enkeltmennesker og i samfunnet som helhet.  

En designer ser omgivelsene med et annet blikk, utvikler ideer, visualiserer, gir det abstrakte en konkret form og realiserer. Å være designer handler i stor grad om å være skapende, sprenge grenser og tenke utradisjonelt.

Bachelorutdannelsen er delt i to studieretninger: Den ene er møbeldesign og romdesign/ interiørarkitektur og den andre er visuell kommunikasjon. Studiet varer i tre år, og kan videreføres med et masterstudium på to år. Studiet gir deg grunnleggende designkompetanse, og innføring i form og farge, romforståelse og estetikk. Du lærer å skape opplevelser og produkter, løse utfordringer eller stimulere til undring og refleksjon.


 

Se installasjonsbilder fra Bachelorutstillingen i design 2019 (klikk på bildet under for å åpne billedgalleriet) Fotograf: Jane Sverdrupsen

I løpet av et semester jobber du med prosjekter i perioder fra en uke til flere måneder. Læringen skjer gjennom eksperimentering og diskusjoner. Mye teoretisk kunnskap utvikles gjennom det praksisnære arbeidet på verkstedene, fulgt opp med undervisning og relevant teori. Du følger foredrag og workshoper, gjerne med internasjonale gjesteforelesere som er pionerer på sine områder. Sammen med andre studenter kan du også reise på feltarbeid og institusjonsbesøk. 

I vår del av verden er overforbruk en stor utfordring. Ved institutt for design er vi opptatt av å fremme et inkluderende og bærekraftig samfunn. En moderne designer er opptatt av fornybare materialer, miljøvennlige tilvirkningsmetoder og en rettferdig behandling av mennesker gjennom produksjonskjeden. Samtidig gir studiet rikelig plass til den estetiske opplevelsen av design som en verdi i seg selv.

Som nevnt øverst er bachelorstudiet delt i to studieretninger som du kan søke deg til: enten møbeldesign, romdesign og interiørarkitektur eller visuell kommunikasjon.

   

Master i design

Vi ser etter deg som har et åpent sinn og er opptatt av design som et verktøy for forandring, undring, fordypning og undersøkelse. Det er i det ukonvensjonelle, nysgjerrige og uforutsigbare vi finner veien til designfagets utvidede betydning i kulturen, samfunnet og næringslivet. En ny designerolle vil bidra til å sette agenda for samfunnsutviklingen.

I vårt toårige, tverrfaglig studieprogram innen designfeltene visuell kommunikasjon og møbel- og romdesign/interiørarkitektur, utvikler du og fordyper deg i et selvvalgt prosjekt. I søknaden beskriver du prosjektet du ønsker å arbeide med.

Masterprosjektets utvikles gjennom en åpen og dynamisk prosess, med vekt på undersøkelser, eksperimentering og kritisk refleksjon – i diskusjoner og samarbeid med medstudenter og fagstab. Du blir en del av et stimulerende fagmiljø som arbeider på tvers av etablerte profesjonsgrenser.

 

Hverdagen din vil bestå av selvstendig arbeid og arbeid i mindre grupper, i tillegg til forelesninger, kurs og workshops. Institutt for design har små masterkull som gir tett kontakt mellom faglig ansatte og studenter. Vi inviterer også internasjonale kapasiteter til å holde foredrag og workshops.

På våre mange verksteder vil du kunne utvikle prototyper og modeller. Et bredt spekter av eksterne samarbeidspartnere gir muligheter for utvikling og utprøving av nye ideer – og samtidig gi en forståelse av samfunnets rivende utvikling.

Masterprogrammet i design er et internasjonalt studium. Undervisningsspråket er engelsk og studentene representerer ulike nasjonaliteter. Som masterstudent har du gode muligheter til å reise på utveksling, også til utenlandske institusjoner. Utvekslingsoppholdet regnes som en del av studiet og anbefales på det sterkeste.

Studiet avsluttes med en større offentlig utstilling.
 

   

Studieretninger

Bachelorstudiet er delt i to studieretninger som du kan søke deg til: enten møbeldesign, romdesign og interiørarkitektur eller visuell kommunikasjon. Master i design er tverrfaglig.

Møbeldesign og romdesign/ interiørarkitektur

Bachelorutdanningen med studieretning møbeldesign og romdesign/ interiørarkitektur er omfattende og under kontinuerlig utvikling. Vi søker systematisk utenfor tradisjonelle faggrenser etter nye, relevante og spennende bidragsytere.

Første undervisningsår får du basiskunnskap innen form, materialer, lys, farge, romforståelse, ergonomi, universell utforming og konstruksjon. Du lærer å bruke relevante verktøy. Dette gir det grunnlag for å utføre selvstendige prosjektarbeid senere. Utover i studiet øker fokuset på på mennesker, omgivelser og samfunn.

Norsk design er internasjonal design. Derfor kobler instituttet seg opp mot det internasjonale fagmiljøet. Siden 2002 har faglig ansatte og studenter vist arbeider og formgitt utstillinger i Bergen, Oslo; Stockholm, København, Helsingfors, London, Köln, Berlin, Seoul og Milano. Dette gir deg unik mulighet til å se forbindelser mellom ditt arbeid og det store designfeltet utenfor instituttet.

Når du har kommet inn på studieretning for møbeldesign og romdesign/ interiørarkitektur har du anledning til å spesialisere deg i enten møbeldesign eller romdesign/ interiørarkitektur i siste semester. 

Møbeldesign som spesialisering
Som møbeldesigner påvirker du menneskelig adferd. Derfor søker du kunnskap om møbler og brukerens anvendelse og opplevelse i en gitt sammenheng. Form, funksjon, materialbruk og ergonomi blir derfor viktige begreper å forholde seg til.

På instituttet undersøker vi spesielt hvordan møbler og objekter fungerer for brukerne i de rom og situasjoner de er tiltenkt. Foruten møbler kan du som student arbeide med lamper, rekkverk, disker og andre redskaper og objekter vi omgir oss med. 

Masseproduksjon og konsum er en av de store miljøtruslene i vårt moderne samfunn. Du vil derfor bli utfordret til kritisk refleksjon rundt valg av materialer og produksjonsmetoder i utarbeidelsen av møbler og objekter.

Med fokus på refleksjon gjennom praktisk eksperimentering vil vi forberede deg til å delta og bidra med relevant praktisk og teoretisk kunnskap inn i designfaget og i samfunnet generelt.

    

Romdesign og interiørarkitektur som spesialisering
Romdesign og interiørarkitektur handler om å skape rom som både tar hensyn til funksjon og opplevelse.

Omgivelser påvirker mennesker og adferd. Vi legger derfor stor vekt på at du som student skal utvikle løsninger basert på en grundig forståelse av brukernes behov i ulike situasjoner. I løpet av studiet opparbeider du deg kunnskap om form, arkitektur, farger, belysning, materialer, akustikk, ergonomi, konstruksjon og universell utforming, i tillegg til å lære om metoder, prosesser og kommunikasjon. Du jobber i fullskala og med modeller på verksteder, du utforsker materialer og tester teknikker, eller arbeider med skisser og tegninger, fysisk og digitalt. 

De siste årene har vi opplevd store endringer både teknologisk, sosialt og kulturelt. Samtidig har vi klima- og miljøutfordringer som må løses i alle deler av samfunnet. Som student ved institutt for design vil du bli utfordret til å belyse disse problemstillingene. Gjennom kritisk refleksjon, formferdighet, helhetstenkning og kreativ nytenkning vil vi at du skal være med å utvikle gode og bærekraftige løsninger innen romdesign og interiørarkitektur. Din vilje til eksperimentering settes høyt. 

Visuell kommunikasjon

I vårt multikulturelle samfunn hvor mennesker i økende grad beveger seg mellom landegrenser og hvor det verbale eller kulturelle språk ikke nødvendigvis deles av alle, er visuell kommunikasjon viktigere enn noen gang tidligere.

Visuell kommunikasjon kan i dag knyttes til både fysiske flater, digitale medier, lyd, rom og bevegelse. Faget rommer et nærmest ubegrenset utrykksrepertoar, og gir stor frihet for deg som student til å definere din rolle som utøvende designer. Visuell kommunikasjon kan ha som mål å kommunisere budskaper eller skape reaksjoner, men kan også brukes for å kommentere, skape dialog, refleksjon eller provokasjon. Du blir utfordret til å opparbeide en kritisk holdning og til å tørre å være en agendasetter.  

Kurstilbudet vårt er variert og tverrfaglig. Vi inviterer gjerne en danser til workshop når vi jobber med empati og piktogrammer, en antropolog når vi diskuterer hvordan vi definerer en stedsidentitet og en filosof når vi snakker om konsum og teknologi eller spekulerer om fiktive virkeligheter.

Det undervises i og arbeides med alt fra skriftdesign til visuell identitet, redaksjonell design, illustrasjon, karakterutvikling, tegning, motion graphic og interaksjon. Det er viktig å ha en grunnleggende forståelse av grunnprinsippene i faget, for å kunne bryte normer og sprenge grenser. Utdannelsen gir grunnlag for å søke autorisasjon hos Grafill – forening for norske grafiske designere og illustratører.

Når du har kommet inn på studieretning for visuell kommunikasjon har du anledning til å spesialisere deg ytterligere i enten grafisk design eller illustrasjon, men du kan også dyrke kombinasjonen av begge, og du vil få kompetanse i bruk av interaksjonsdesign.

Eksamensprosjekt av Rebecka Taule som fullførte sin Bachelor i design i 2016.

Grafisk design som spesialisering
Som grafisk designer har du et stort utvalg flater å projektere ideer på, og du arbeider like gjerne tredimmensjonalt, som todimmensjonalt, og like gjerne i fysiske rom, som digitalt. Noen ganger skaper du opplevelser og vekker reaksjoner utelukkende med skrift og bokstaver, andre ganger med abstrakte former eller fotografi. Enten du arbeider med plakater, emballasje, skilt, vegger, objekter, bøker eller aviser, eller i medier som applikasjoner, nettsider og filmer: Typografi, bilder, grafiske elementer, farger, teksturer, luft: alt dette kan kombineres for å vekke følelser og kommunisere visuelt.

Den grafiske designeren legger mye av sin energi i arbeidet med kontraster og komposisjon, fylte flater og tomrom, elementer som vibrerer mellom nærvær og fravær, synlig og usynlig. Som student vil du bli invitert til å eksperimentere med utrykk, reflektere og formidle budskap ved hjelp av grafisk design. Prosjektene våre handler om alt fra sosiale ulikheter til miljøutfordringer, men kan også ta utgangspunkt i ønsket om å kommentere noe, viljen til å protestere eller være motiverte av lysten til å skape en estetisk opplevelse.
 

Illustrasjon som spesialisering
Illustrasjon er visualisering av ideer og formidling av historier. Gode illustrasjoner har ofte en tolkende funksjon som utvider fortellingen eller budskapet. Illustrasjoner kan formidles med både analoge og digitale virkemidler, og på instituttet finner du høyt kompetente faglige ressurser som brenner for illustrasjonsfaget.

Som illustratør jobber du med visuelle uttrykk for mange ulike medier og flater, og du kan benytte både stillestående og bevegelige illustrasjoner. Studentene hos oss arbeider med alt fra klassiske illustrasjoner i barnebøker, til illustrasjon i rom, digitale applikasjoner og fanziner.

Annethvert år er institutt for design vertskap for Visibility. Dette er en internasjonal konferanse som tar for seg illustrasjonens rolle og potensiale i samfunnet. Hit inviterer vi et unikt knippe av de beste og mest samfunnsengasjerte illustratørene i verden, som også holder workshoper for studenter og fagmiljøet. Du som student får en enestående sjanse til å bygge nettverk, lære og bli inspirert.
 

Opptak og vurdering

Opptak til bachelor- og masterstudiet skjer gjennom opptaksprøve og intervju. Her ser vi etter potensial, engasjement og vilje til å utvikle både deg selv og faget. Når du er tatt opp som student, vil du på slutten av hvert semester levere inn en oversikt over arbeider, fulgt av en skriftlig refleksjon om læringsutbytte. Vurdering i form av bestått eller ikke-bestått skjer på bakgrunn av innleveringen og en samtale med hver student. Vi bruker åtte vurderingskriterium, og eksperimentering er ett av disse. Slik sikrer vi at du som student belønnes for å vise vilje til å utforske faget og utfordre deg selv.

Verksteder

Mye av læringsutbyttet i designfagene oppnås gjennom å tenke med hendene. Instituttet har en rekke verksteder, og her får du opplæring i å bruke relevante verktøy; alt fra risograf til laserkutter og trefres. På verkstedene kan du eksperimentere og utforske materialenes egenskaper og kvaliteter. Dette er arenaen for erfart kunnskap som for eksempel forholdet mellom tre og lyd eller mellom papir og lys.

I Møllendalsveien 61 er det i alt 13 verksteder. Alle verkstedene er tilknyttet en verksmester som har spesialkompetanse knyttet til verktøyene og utstyret og maskinene de råder over.

Utveksling

Hvis du vil vite om mulighetene studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Hvis du har noen forespørsler om utveksling kan du ta kontakt med Tale Vik, internasjonal koordinator ved KMD.

Inkubator for unge designere

Designinkubatoren er et samarbeid mellom Bergen Kommune, UiB og USF for å synliggjøre og styrke designkompetansen i regionen. Her får nyutdannede studenter mulighet til å etablere sin egen virksomhet og komme i kontakt med næringsliv og støttespillere. Inkubatoren er lokalisert på USF Verftet – der en rekke foretak innen design, film og andre kulturnæringer befinner seg.

Deltakerne i inkubatoren får mellom annet subsidiert, møblert kontorplass, og tilgang til et stimulerende fagmiljø og et utvidet nettverk.

Alle som har fullført hovedfags- eller mastergradseksamen i relevante fag fra anerkjente utdanningsinstitusjoner i inn- og utland i løpet av de tre siste år kan søke (det taes hensyn til eventuelle fødselspermisjoner og sykdomsperioder). Du må ha en konkret idé til etablering av designfaglig virksomhet eller gjennomføring av et designfaglig prosjekt. Du må også være bosatt i Bergen i den tiden du skal delta i inkubatoren.

Tidligere designere som har fått tildelt plass i inkubatoren er blant annet grafisk designer og illustratør Torp Torpe, møbeldesignere Vera Kleppe og Åshild Kyte (Vera & Kyte), møbeldesigner Morten Skjærpe Knarrum, visuell kommunikatør Sunniva Storlykken Helland og illustratør Åshild Kanstad Johnsen.