Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst

Bilde over: Ballon Head Horse- Sandro Masai / performancekurs i 2020

Kunstakademiet har et aktivt og internasjonalt preget utdanningsmiljø der studentens egen kunstpraksis og refleksjon står i fokus. Studentene har mulighet til å utforske et bredt spekter av kunstneriske uttrykksformer og utvikle seg gjennom produksjon, veiledning, og kritiske diskusjoner. Instituttet har en åpen struktur der studentene kan følge sine interesser og eksperimentere på tvers av faggrensene. Våre åtte fokusområder er: maleri og tegning, skulptur og installasjon, keramikk og leire, tidsbasert kunst og performance, nye medier, tekstil, grafikk, og fotografi. Kunstakademiet har et eget program for teori, både på bachelor- og masternivå. Bachelor i kunst har studenter fra hele Skandinavia. Masterprogrammet i kunst og skapende kuratorpraksis rekrutterer studenter fra hele verden. Kunstakademiet rekrutterer stipendiater som blir tilknyttet Fakultet for kunst, musikk og design og forskerskolen ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). 

Individuell veiledning av våre studenter, og veiledning i grupper står helt sentralt i instituttets strategi og praksis. Veiledning innebærer både diskusjon, refleksjon og korrektur. Her diskuteres materialer og konsepter, forholdet mellom teori og praksis og kunstnerisk kvalitet. Studentene skal utvikle sans for kunstnerisk kvalitet og et begrepsapparat der balansen mellom produksjon og refleksjon står sentralt.  

Kunstakademiet har gode verkstedsfasiliteter som anvendes både i undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi har en bredt sammensatt fagstab som er aktiv på kunstscenen i Norge og internasjonalt. Dette er en forutsetning for et levende undervisningsmiljø på instituttet. Stabens kunstneriske utviklingsarbeid er hovedgrunnlaget for undervisningen.

Det kunstneriske utviklingsarbeidet inkluderer både ansattes individuelle kunstneriske arbeid og tematiske fellesprosjekter. Vi har for tiden flere store forskningsprosjekter ledet av våre professorer støttet av Fakultetet og PKU. (SynsmaskinenTopographies of the Obsolete).

Vi samarbeider med ledende institusjoner, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De siste årene har vi hatt prosjekter sammen med Bergen Assembly, Bergen Kunsthall, Nasjonalmuseet.
 

      

Studieprogram

   

Fokusområder

Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst har kjernekompetanse i åtte fokusområder: fotografi, grafikk, keramikk og leire, maleri og tegning, nye medier (lyd/video), performance/tidsbasert kunst, skulptur og installasjon, og tekstil.

Fotografi

The focus area photography helps to develop the necessary language to work with images critically and technically within the framework of contemporary culture. It encourages experimentation with a broad range of media and platforms without neglecting historical and political concerns regarding representation and mechanical reproduction.

The Professors in the focus area of Photography, together with a broad range of scholars and artists, work closely with students to push their individual vision and ideas towards a contextualized and personal art practice. Together we pursue an ongoing investigation of the current shifts in circulation, distribution and production of images as well as concerns regarding their authorship, censorship, medium, value system, manipulation, frame, illusion, and narrative. In turn, these inquires will be transformed into still, moving, digital, analog, published, textual, painted, sculptured, spoken, projected, and/or performed artworks.
 

The focus area of Photography is committed to provide the necessary technical support, photographic equipment and facilities to accompany and encourage the important questioning and experimentation with supposedly obsolete technologies as well as with those that are yet to come.
 

 

 

Grafikk

Ved fordypningsområdet grafikk er vi interessert i utvikling av kunstprosjekter med utgangspunkt i nye og gamle grafiske teknikker.

Grafiske teknikker, fra tresnitt til xeroxkopier, er utviklet for å reprodusere tekst og bilder på papir. Ordet grafikk stammer fra det greske "graphe" som betyr tegning eller skrivning. Grafikk og boktrykk gjorde spredning av informasjon mulig og var viktig for opplysningstiden og fremveksten av det moderne informasjonssamfunnet. I samtidskunsten er tekst og tegning viktige medium og ulike tilnærminger til tekst var sentralt i utviklingen av konseptkunsten. Kombinasjon av bilde og tekst har samtidig en rik tradisjon langt ut over kunstverdens rammer. Et av interessefeltene på fordypningsområde for grafikk er artist books, storskala trykk (gulvkutt) og endring gjennom digitalisering.

Eksempler på verkstedsrelaterte muligheter: monotypi, høytrykk: tresnitt, linoleumsnitt, dyptrykk: etsning, kaldnål, silketrykk, litografi, materialkunnskap og bokbinding.
Ved siden av de praktiske verkstedene tilbyr et engasjert forum for å diskutere relevante teoretiske spørsmål i forhold til kunst og grafikk som helhet.
 

Keramikk og leire

De siste årene har vi sett en revitalisert interesse for materialitet i samtidskunsten. Keramikk og leire er derfor et høyst aktuelt medium og materiale innen kunstfeltet. Vi arbeider med en utvidet forståelse av materialet; vi ser på dets form, historie, og diskursive felt.

Utforskningen av leire og keramikk foregår i spenningsfeltet mellom form, konsept og meningsproduksjon. Vi undersøker materialet som skulptur/objekt, installasjon og gjennom performative strategier. Dette forholdet til fagfeltet er kjernen i undervisningen, stabens kunstneriske praksis og forskning. Keramikk og Leire har også et spesielt fokus på stedspesifikke problemstillinger, gjennom forskningsprosjektet ’Topographies of the Obsolete’.

Vi forstår leire og keramikk som to forskjellige materialer.
Leire blir utforsket som et eget meningsbærende materiale tett knyttet til geologi og sted, gjennom begreper om formløshet, det plastiske og det sykliske. Leire er det første materialet mennesket kjemisk foredler; til keramikk. Keramikk er dermed et kulturelt fremstilt materiale tett knyttet til menneskets historie - fra steinalderen til i dag. Fra de første skulpturer, til porselen, murstein, hofteproteser, og satellittoverflater. Vi arbeider med keramikk gjennom ready mades/funnet materiale, og gjennom den keramiske prosess.

Vi gir teknisk innføring i et spekter av teknikker og metoder som modellering, bygging, støp, dreiing, glasur og brenning. Fokusområdet tilbyr seminarer og forelesninger knyttet til forskjellige temaer og kurs. Vi gir veiledning og støtte til studenters individuelle prosjekter, samt tilbyr kurs basert på stabens forskning. Vi forvalter et
verksted og tekniske fasiliteter som er spesielt tilpasset for å støtte vår forskning og eksperimentelle praksis.


 

Maleri og tegning

The idea of painting in contemporary society has expanded exponentially in the last two decades. The focus area of Painting and Drawing reflects this radical shift and offers an education which is focused on a balance between education in historical precedents and what it means to paint today.
In an article published in 2010 Jorg Heiser explores the idea of Super Hybridity where the hybridisation of art forms, processes and artworks has been radically affected by the exponential development of the Internet and other technologies.

The focus area of Painting and Drawing explores these themes through regular seminars, screenings and talks entitled On Painting and through workshops in traditional methods set in context with contemporary methods.

Examples of workshops include:
Painting/Drawing Supports - A workshop in traditional methods of preparing canvas and panel painting with gesso as well as lectures and discussion on the history of oil and acrylic painting.
Painting/Drawing Pigments - A hands on introduction to making your own oil, acrylic and tempera paints as well as a lecture on colour theory in both light and pigment.
 

Nye Medier

Developments of global culture have radically shifted art production today, along with understandings and usages of media. Processing and networking of files, sensing and copying, streaming and messaging radically condition forms of behavior and appear as performative activities paralleled by movements of global migration, transnational economies, and immaterial labor.

New media practices expose and explore these relationships through experimental forms involving analogue and digital materials and tools. New media is not only a specific artistic or technological field. It is also fully integrated into art practice in general, whether in the form of web-sites and web-presence, documentation techniques and knowledge productions, and in the conditions that enable networking, micro-organizing, and the facilitating of ideas and their circulation. New media is a fundamental cultural and social paradigm. 

Work in new media focuses on electronic and digital platforms. It is being developed through a broad base of issues and methods exploring relational and open practices, new forms of poetics and narrative, and reflections on media culture today. This includes an understanding of and experimentation with audio and visual tools, live sensing and real-time work, and with a strong emphasis on interdisciplinary and cross-genre aesthetic strategies. 

Areas of focus:
Sound & Moving Image
Live techniques
Sensing and Haptic Matters
Web Work 
Micro-politics & open culture 

   

Performance/ tidsbasert kunst

Fordypning i tidsbasert kunst fokuserer på performance og performativitet. Målet med denne performativiteten er å etablere en slags samtidighet, et NÅ - hvor kunstneren, verk og publikum deler felles tid. Denne typen temporær virkelighet blir undersøkt gjennom kunstnerisk praksis, kollektive eksperimenter og teoretiske betraktninger. Performativitet opptrer i store deler av den relasjonelle estetikken, i video og mediekunst, i den politiske aktivistiske kunst og i performancekunst. Aktivitetene i tidsbasert kunst er derfor ikke begrenset til et bestemt kunstnerisk medium.

Seneste gjestelærere:
Kerstin Cmelka, CA Conrad, Marvin Gaye Chetwyn, Eva Koch og Eleanor Clare.
 

Skulptur og installasjon

I skulptur og installasjon er fokuset på tilstedeværelsen vesentlig. I en verden som stadig blir mer og mer kompleks og der måten vi forholder oss til informasjon har endret seg radikalt er ettertanken viktig. I dette globale bildet kan det tre-dimensjonale feltet gi oss en plass for nærhet, samhandling og refleksjon. Det tre-dimensjonale er på
den ene siden et eget diskursivt felt, men forholder seg hele tiden i en dynamisk relasjon til kunstfeltet som helhet. Skulptur og installasjon har i dag et mangfold av uttrykk. Dette er utrykk som også kan utfordre tradisjonelle oppfatninger om det tredimensjonale.

Undervisningen utforsker fokusområdet gjennom seminarer, praktiske workshops, foredrag, veiledninger og gjennomganger. Man er kontinuerlig i dialog med forhistorien og det samtidige. Fagstaben har som mål å utvikle studentenes individuelle stemmer gjennom en pågående diskurs innen feltet.
 

Tekstil

Tekstilkunsten har fått fornyet oppmerksomhet i samtidskunsten. Den visuelle kunsten benytter seg av tekstile teknikker, materialer og estetikk både gjennom gamle håndverkstradisjoner og nyere teknologiske verktøy. I dag jobber mange kunstnere med tekstil i forhold til rom og arkitektur, funksjon og installasjon.

Tekstilkunst har tradisjon for å være langt fremme innen teknologisk utvikling og avansert bruk av materialer. Fokusområdet tekstil åpner for eksperimentell praksis gjennom utforskning av estetiske, materielle og taktile kvaliteter. Møtet mellom analog og digital kunst- og designpraksis i tekstilfaget, gir studenten en solid verktøykasse. 

Studenten lærer grunnleggende tekstile teknikker innen vev og stofftrykk med bruk av tradisjonelle verktøy og metoder/teknikker. Parallelt med dette kurses de i bruk av avansert teknisk utstyr som digitalvev og laserkutter. I samspillet mellom fiber, konstruksjon og bearbeiding fremkalles tekstilets mange estetiske og taktile kvaliteter.

En tekstil kunstopplevelse handler blant annet om berøring som utfordrer våre sanser. Kunstteori, sosiale og politiske tema skaper rom for diskusjon om tekstil, både innen samtidskunst og historisk kontekst. Studentenes konseptuelle og kunstneriske prosesser speiler samfunnet omkring og viser vei til nye visuelle uttrykk. 

Verksteder

Ved Fakultet for kunst, musikk og design finnes en rekke verksteder og spesialrom som betjenes av en verksmester. Som student ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst vil du få opplæring i å bruke de verkstedene som er relevante for deg og ditt studie.

I Møllendalsveien 61 er det i alt 13 verksteder. Alle verkstedene er tilknyttet en verksmester som har spesialkompetanse knyttet til verktøyene og utstyret/maskinene de råder over.

Utveksling

Hvis du vil vite om mulighetene studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Hvis du har noen forespørsler om utveksling kan du ta kontakt med Tale Vik, internasjonal koordinator ved KMD.

Master i kuratorpraksis

MA Kuratorpraksis er en toårig seminarbasert utdanning rettet mot profesjonelle kuratorer som jobber som uavhengige kuratorer eller ved institusjoner. Det er opptak annethvert år, og vi ønsker også søknader fra andre profesjonelle aktører fra kunstfeltet med praksiser som er sterkt forbundet til det kuratoriske (slik som kunstner-kuratorer, formidlere, skribenter og andre), og søknader fra profesjonelle fra tilstøtende kulturfelt (teater, film, litteratur, musikk osv.) som ønsker å reflektere over og sammenstille sin kunnskap og praksis velkommen.

 

MA-gruppen på ti kandidater består av fagpersoner som har en sterk personlig drivkraft for sitt prosjekt og en stor interesse for å dele sin kunnskap og sitt tankegods med de andre i gruppen. Kandidatene bør være ivrige etter å undersøke og stille spørsmål ved sine omgivelser og de profesjonelle sammenhengene de jobber i, for på den måten bidra til et felles diskusjonsforum. MA Kuratorpraksis bygges opp av seminarer, workshops og forelesninger med en rekke fagfeller.