Det nye bygget til Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er tegnet av det internasjonalt renommerte arkitektkontoret Snøhetta. Sommeren 2005 vant kontoret plan- og designkonkurransen med utkastet «1,1 promille» og 2. kvartal 2015 startet Statsbygg byggingen etter en grundig planleggingsprosess der KMDs behov og virksomhet har stått i sentrum. Fakultetsbygget huser Institutt for kunst og Institutt for design og er i alle detaljer er skreddersydd for å drive kunst- og designutdanning og kunstnerisk forskning på høyeste nivå. De respektive instituttene har tidligere aldri vært samlokalisert under ett tak. Innflyttingen fant sted i forkant av semesterstarten i august 2017.

Tomten ligger i bydelen Møllendal med Store Lungegårdsvann som midtpunktet i det store landskapsrommet dannet av fjellene Fløyen, Ulriken og Løvstakken. Fakultetets nye bygg gir med sin
funksjon og sin arkitektur et særpreget bidrag og er en generator i den pågående utviklingen av den nye bydelen. Gjennom hele prosessen har fokus vært rettet på gode byplanmessige grep, med vektlegging på publikumsrettede og åpne plassdannelser samt sikt-, og forbindelseslinjer. Hensikten har vært å knytte bygget både mentalt og fysisk til dagens bysentrum.

Skreddersydd for kunst- og designutdanning

Bygget har totalt 14.800 m2 og inkluderer en stor prosjekthall som kan romme større kunstprosjekter og aktiviteter som publikum kan inviteres inn til. Studenter og faglig ansatte ved fakultetet får tilgang til de beste fasiliteter og det mest moderne av relevant utstyr. Totalt blir det 32 verksteder, for bl.a. for tre, keramikk, metall, papir, 3-D modellering, grafikk, fotolaboratorium og støperi. Studio- og atelierplasser er høyt prioritert, andre fasiliteter er malersal, studioer for video, lyd og foto, forelesningssaler og fleksible prosjektrom. KMD får en helt ny dimensjon med en offentlig sone i bygget som gir publikum tilgang til prosjekthallen, bibliotek, materialbibliotek og kafé med uteservering på byggets sydvestvendte terrasse.

Arkitektoniske kvaliteter, planløsning og uteområder

De nye lokalitetene for Fakultet for kunst, musikk og design skal stimulere til økt tilhørighet, til fellesskap mellom ansatte og mellom utdanningene/profesjonene og skal fremme et dynamisk arbeids- og læringsmiljø. Lokalene skal fremme tverrfaglighet og utvikling av sammensatte kompetanser.

Møllendalsveien 61 har to viktige akser som den planmessig er organisert etter:

  • Den offentlige aksen – denne strekker seg fra sørøst til nordvest, fra byggets store arbeidshall; Prosjekthallen, og ut i det foranliggende plassrommet som danner Kunstallmenningen. Videre strekker aksen seg ned til bydelens lokale torg, Møllendalallmenningen. Rent visuelt fortsetter aksen over Store Lungegårdsvann og inn til Bergen by. Langs denne aksen skal by og kunst samvirke og publikum er invitert til å få innsyn i byggets kunstneriske aktiviteter.
     
  • Den interne aksen - denne strekker seg fra sørvest til nordøst, fra Kaféterrassen langs Møllendalsvegen, via Prosjekthallen og videre ut til bygningens bakgård; Verkstedsgården i øst. I denne aksen utøver instituttene sine fag og ulike kunstneriske aktiviteter og her har fakultetet all sin varetransport. Denne aksen er fakultetets private arena, men publikum er invitert til å bruke kaféen og biblioteket beliggende langs Kaféterrassen i plan 2.

Utformingen av bygget har raust tilrettelagt for en stor offentlig plass, Kunstallmenningen, et generøst bygulv der hovedinngangen til fakultetsbygget ligger tydelig markert i byrommet. Plassen er innrammet av fordrøyningsbassenger for tak- og overflatevann med frodig våtmarksvegetasjon. Plantene forsynes med regnvannet fra byggets tak. Regnvannet går via en fordelingstank under Kaféterrasse, denne distribuerer vannet jevnt gjennom hele året til våtmarksområdene slik at man unngår oversvømmelser av vann.

Fakultetsbyggets hjerte og storstue er den store prosjekthallen med sin beliggenhet midt i bygget og takhøyder opp til 23 meter. 3 store overlys sikrer lys inn til tilliggende arbeidsrom som atelierer og studentarbeidsplasser. Med sin store traverskran og utstrekning på 52 x 23 meter kan hallen best sammenlignes med en stor verkstedshall.

Kafé Munck

I Møllendalsveien 61holder også Kafé Munck til. De holder åpent mandag til fredag 08.30 - 15.00  gjennom hele det akademiske kalenderåret. De serverer varmretter, salater og sandwicher. Alt sammen til gode priser!